Kulturens roll och nytta i samhälls­utvecklingen

En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskning och de nordiska ländernas kulturpolitik

Information

Publish date
Abstract
I de nordiska ländernas kulturpolitik pekas på konstens och kulturens samhälleliga betydelse och nytta inom en rad olika områden som exempelvis ekonomi, hållbar utveckling och hälsa. Frågor kring konstens och kulturens nytta är också ett ofta diskuterat tema i den kulturpolitiska debatten. I denna kunskapsöversikt presenterar Kulturanalys Norden en samlad analys av forskningen om konstens och kulturens påverkan på samhälle och individ inom framför allt områdena ekonomisk utveckling, demokrati, hållbar utveckling och hälsa. Redogörelsen utgår ifrån den internationella forskningen på området och sammanfattar hur denna lyfter fram konstens och kulturens positiva påverkan men också den kritik som inom akademin riktats mot denna forskning. I kunskapsöversikten redogörs även för hur politikens syn på konstens och kulturens nytta växt fram historiskt i de nordiska länderna.Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rapporten är skriven på svenska med en sammanfattning på engelska.
Publication number
2023:048