Nordiskt bioekonomiprogram

15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Det nordiske bioekonomiprogram som presenteras i det härdokumentet för samman miljömässiga, sociala och ekonomiska ambitionerför ett mer hållbart Norden. Bioekonomin har stor betydelse för Nordensnationella ekonomier och är särskilt viktig för landsbygdsutvecklingen istora delar av regionen. Programmet syftar till att skapa nya industrier ochvärdekedjor och att underlätta och vägleda övergången från biobaseradeindustrier till tekniskt avancerade industrier samt att optimeraproduktionen av och mervärdet hos biomassa. Programmet innehåller envision för den nordiska bioekonomin baserat på fyra pelare:– Konkurrenskraftiga biobaserade industrier– Hållbar resurshantering– Motståndskraftiga och variationsrika ekosystem– Inkluderande ekonomisk utvecklingFör att förverkliga denna vision har 15 åtgärdspunkter definierats inom tretematiska kategorier: Innovera – Accelerera – Skapa nätverk. Fokus liggerpå utveckling av ny politik på regional, nationell och nordisk nivå för ökadfinansiering, bättre utbildning, märkning och certifiering, bioekonomiskakluster och många andra mål. Programmet innehåller även en bilaga medprinciper för hållbar utveckling som kan innebära ett steg mot att utvecklagemensamma grunder och god praxis för en hållbar bioekonomi i Norden.
Publikationsnummer
2018:788