Varuhandel på lika villkor?

Tull och moms i Norden ur ett gränshinderperspektiv

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Ett stort antal företag och privatpersoner som verkar över nationsgränserna i Norden är beroende av att varor kan flyta fritt. Även om det idag finns relativt få gränshinder och problemställningar för gränsöverskridande förflyttning av varor existerar fortfarande exempel på regelverk och myndighetshantering som på olika sätt kan verka begränsande. I rapporten illustreras genom tre fallstudier ett antal konkreta problemställningar samt lösningsförslag med ett särskilt fokus på gränsregionerna. Som särskilt relevant har identifierats importmoms för företag som saknar momsregistrering, tullhantering vid klareringsexpeditionerna samt hanteringen av fysisk och distansförsäljning över tull- och skatteområdesgränserna. Rapporten är utarbetad på uppdrag av det nordiska Gränshinderrådet som uppföljning på de problemställningar som genom de senaste åren inrapporterats från olika nordiska aktörer.
Publikationsnummer
2020:039