Programformat och medier i konvergens

Formathandel, juridiskt skydd och branschpraxis

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Långt borta är den tid då radio- och tv-producenter kunde åka till andra länder för attta del av populära program, för att sedan mer eller mindre fritt kopiera dem och anpassadem till hemmapubliken. Den internationella handeln med tv-program är i dag mycket omfattande och har utvecklats till en industri som omsätter stora belopp. Kring programmen eller snarare varan med dess olika innehåll finns paket med rättigheter och skyldigheter. Inom tv-branschen använder man begreppet formathandel, som växt fram på ett oreglerat sätt. Avsaknaden av specifika lagregler för denna speciella form av handel gör att programformaten är svårtolkade och skiljaktiga. Vad är det man betalar för? Syftet med denna bok är att analysera formatkonceptet och de rättsliga sammanhang ensamt att behandla de formella och informella spelregler som marknadsaktörerna i dagensförändrade medielandskap följer. I samband med detta identifieras problemområden och möjliga låsningar. Med i bilden finns även producenternas och tv-bolagens perspektiv, både nationellt och internationellt. Boken vänder sig inte endast till medieaktörer och mediejurister utan också till forskare och studenter.Edward Humphreys är jurist med inriktning på immaterialrätt. Som advokat (solicitor) i Englandhar han företrätt flera medieföretag i upphovsrättsliga och andra immaterialrättsliga ärenden. Humphreys har varit knuten till Rättsvetenskapliga sektionen och forskningscentrum MediaManagement and Transformation Centre vid Högskolan i Jönköping.