Norsk utdanningsstøtte

Utdanningsstøtte fra Norge
Her kan du lese om rett til utdanningsstøtte fra Norge.

Kommer du til Norge for å studere, bør du først og fremst undersøke om du kan få støtte til studier fra hjemlandet. Utdanningsstøtten fra hjemlandet kan som regel eksporteres til et annet nordisk land. Hvis du ikke kan motta utdanningsstøtte fra hjemlandet ditt, kan du undersøke om du oppfyller kravene for støtte fra Norge. Oppfyller du kravene og har rett til norsk utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan du få støtte til videregående opplæring (gymnas), høyere utdanning og til andre typer utdanning som folkehøgskole. 

Du kan lese mer om utdanningsstøtte i andre nordiske land på disse sidene.

Hvem kan få utdanningsstøtte fra Norge

Hovedregelen for å kunne få utdanningsstøtte fra den norske Lånekassen, er at du må være norsk statsborger og være tatt opp ved et godkjent studie. Men det gis også støtte til personer med utenlandsk statsborgerskap. Dette avhenger da av tilknytning til og grunnlaget for opphold i Norge. For eksempel kan du ha rett på utdanningsstøtte dersom du oppfyller krav om å ha arbeidet og skattet i Norge, ut fra giftemål eller annen familiær tilknytning osv.

Hva slags, og hvor mye studiestøtte kan du få

Du kan få studielån og stipend. Det skilles mellom støtte til videregående opplæring (gymnas), og høyere og annen utdanning. I høyere utdanning blir basisstøtten utbetalt som lån. Inntil 40 % av beløpet kan bli omgjort til stipend ved fullført utdanning eller gjennomført eksamen. Inntekt og formue spiller inn på hvor mye som blir gjort om til stipend. Du betaler ikke skatt av utdanningsstøtte i Norge.

For utdanning utover videregående opplæring (gymnas) kan du få støtte i opptil åtte år til sammen. Du kan ikke få støtte i mer enn åtte år selv om du skulle bli forsinket med studiene. Det kan gjøres unntak dersom du er forsinket på grunn av sykdom, funksjonshemming eller fødsel/adopsjon.

Hvordan søker du om utdanningsstøtte 

Alle som søker om utdanningsstøtte, gjør det elektronisk på «Dine sider» på lanekassen.no. Vær oppmerksom på at du må ha lovlig opphold, norsk fødselsnummer, opptak til en utdanning og en norsk bankkonto før du kan søke.

Søknadsfrister for støtte er 15. november for studier på høsten og 15. mars for studier på våren.

Hvordan skal du betale tilbake lånet

Om lag sju måneder etter at du er ferdig med å studere, vil du få en nedbetalingsplan fra Lånekassen med en oversikt over hvor mye og når du skal betale det tilbake.

Hva gjelder ved sykdom, graviditet og om du er forelder

Får du barn under utdanningen, kan du få foreldrestipend fra Lånekassen. Foreldrestipend innebærer at beløpet du ellers ville fått som lån og stipend utbetales som stipend. Du kan få foreldrestipend i en sammenhengende periode på inntil 49 uker. 

Hvis du studerer og bor sammen med barn under 16 år i minst 40 prosent av tiden kan du motta barnestipend. Dette blir behovsprøvd mot din og eventuell ektefelle/samboers inntekt og formue.

Hvis du blir syk under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Vanlig stipend gjøres om til sykestipend. 

Hva gjelder for utdanningsstøtte til studier i utlandet

Du kan få støtte til både høyere utdanning og videregående opplæring i utlandet, men utdanningen må være på fulltid. Hvor mye du kan få, avhenger av hvilket land du skal til, og hva slags skole og utdanning du skal ta. Det stilles litt ulike krav om du skal studere i Norden eller utenfor Norden.

Hvor finner man andre legater og stipender

Det finnes en rekke legater og stipender det er mulig å søke om støtte fra. Du finner en oversikt over norske legater og stipender, samt kravene for utbetaling på:

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.