Svensk utdanningsstøtte

Studerende rundt en computer
Fotograf
Priscilla Du Preez / Unsplash
Her kan du lese om hvordan du søker om studiestøtte i Sverige. Du finner også informasjon om hvem som er berettiget til svensk studiestøtte, regler for tilbakebetaling av studielån og muligheter for å få legater, stipender og studierabatter i Sverige.

Hvis du vil vite mer om svensk studiestøtte, guider denne artikkelen deg gjennom reglene og prosessen for å søke om svensk studiestøtte så du kan få en god start på studiene i Sverige.

Hvis du kommer fra et annet nordisk land og vurderer å studere i Sverige, er hovedregelen at du må søke om studiestøtte fra hjemlandet til studiene i Sverige. I noen situasjoner kan du som er utlending, søke om svensk studiestøtte.

Hva er svensk studiestøtte?

CSN er en svensk økonomisk støtte som elever og studenter kan søke til en rekke godkjente videregående og høyere utdanninger. I Sverige administreres støtten av myndigheten Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiestøtten består av flere deler, nemlig et bidrag som ikke er tilbakebetalingspliktig, og et studielån som er tilbakebetalingspliktig.

Hvordan søker du om svensk studiestøtte?

Prosessen med å søke om svensk studiestøtte er ganske enkel. Her er noen trinn du må følge:

 1. Gå til CSNs nettside: Besøk CSNs nettside for å finne all nødvendig informasjon om studiestøtte og søknadsprosessen.
 2. Fyll ut søknaden: På CSNs nettside finner du søknadsskjema. Fyll ut søknaden omhyggelig og sørg for å inkludere alle nødvendige dokumenter og opplysninger.
 3. Send søknaden: Når du har fylt ut søknaden, skal du sende den til CSN så snart du vet hva og hvor du skal studere.

Hvem kan søke om svensk studiestøtte?

Hovedregelen er at nordiske studenter får med seg utdanningsstøtte fra hjemlandet sitt. Svenske statsborgere skal derfor søke om svensk studiestøtte hos CSN både til utdanninger i Sverige og i utlandet.

Mens nordiske søkere som vil studere i Sverige, som regel skal kontakte studiestøttemyndigheten i hjemlandet.

Under visse forutsetninger kan imidlertid nordiske studenter som vil studere i Sverige, få støtte fra Sverige.
For å være berettiget til svensk studiestøtte som utenlandsk statsborger, må du oppfylle visse betingelser:

 • Betingelser: Det er flere betingelser og krav du må oppfylle for å være berettiget til studiestøtte, avhengig av hvilket land du er statsborger i. Det er viktig å undersøke kravene på CSNs nettside for å sikre at du oppfyller betingelsene.

Når skal du søke om svensk studiestøtte?

Det er viktig å søke om svensk studiestøtte i god tid for å sikre at søknaden blir behandlet i tide.

 • Søknadsfrist: Det er ingen søknadsfrist, men du kan bare få studiemidler fire uker tilbake i tid fra uka da CSN mottar søknaden din. Det er lurt å søke så snart du vet hva og hvor du skal studere. Du trenger ikke vente til du har kommet inn.
 • Søknadsperiode: Skal du lese i flere semestre, er det lurt å søke midler for et helt studieår på en gang. Du kan søke for maksimum et år om gangen.

Hvilke regler gjelder for svensk studiestøtte hvis du blir syk eller får barn?

Hvis du blir syk eller får barn i løpet av studiene, er det spesielle regler som kan gjelde for den svenske studiestøtten din. Her er noen viktige punkter å være oppmerksom på:

 • Sykdom: Meld deg syk så fort som mulig, gjerne den første dagen du er syk. Da kan du beholde studiestøtten og lånet mens du er syk. Hvordan du sykmelder deg, avhenger av hva og hvor du studerer. Du må kontakte CSN og informere dem om situasjonen din for ytterligere veiledning.
 • Barn: Hvis du får barn, kan du muligens få ekstra økonomisk støtte til å forsørge barnet. Det finnes flere former for støtte til foreldre (tilläggsbidrag). Du kan kontakte CSN for å få informasjon om dine muligheter.

Hvilke regler gjelder for tilbakebetaling av svensk studielån?

Når det gjelder tilbakebetalingen av studielånet, er det noen regler du må være oppmerksom på:

 • Tilbakebetalingsstart: Du skal tidligst begynne å tilbakebetale studielånet et halvt år etter at du fikk studiestøtte, og det skjer alltid ved årsskiftet. Når det er på tide å begynne å betale, mottar du et brev fra CSN med betalingsplan og betalingskort i forbindelse med et årsskifte. Alderen og hvor mye gjeld du har, påvirker hvor lenge du betaler.
 • Tilbakebetalingsmåte: CSN gir deg forskjellige muligheter for tilbakebetaling av studielånet. Normalt betaler du fire gange per år, men du kan endre det til månedlige avdrag eller velge å betale hele beløpet på en gang. Hvis du har problemer med å betale lånet, kan du sammen med CSN lage en tilbakebetalingsplan som passer til dine økonomiske forhold.

Hvilke regler gjelder for svensk studiestøtte hvis du jobber ved siden av studiene?

Hvis du jobber ved siden av studiene, kan det påvirke den svenske studiestøtten. Her er noen viktige punkter å overveie:

 • Inntektsgrense: Det finnes en inntektsgrense (fribelopp) for hvor mye du kan tjene før det påvirker studiestøtten. Hvis inntektene dine overstiger denne grensen, kan det medføre at studiestøtten reduseres eller opphører. Det er viktig å kjenne den aktuelle inntektsgrensen og rapportere inntekten korrekt til CSN.
 • Arbeidsrapportering: Det er viktig å informere om endringer i inntekten din til CSN så de kan justere studiestøtten etter din øvrige inntekt.

Hvilke andre støtteordninger finnes i Sverige?

Utover den vanlige studiestøtten tilbyr Sverige også andre støtteordninger og økonomiske insitamenter til studenter. Disse omfatter:

 • Bostøtte: Du kan søke om bostøtte til å hjelpe med å dekke utgiftene til bolig mens du studerer.
 • Studielån: Utover den økonomiske støtten kan du også søke om studielån, som skal tilbakebetales etter endt utdanning.
 • Legater og stipender: Det finnes mange legater og stipender, både fra offentlige og private organisasjoner, som du kan søke om til studier, studieopphold og praksisopphold. Disse kan gi ytterligere økonomisk støtte til studiene dine.

Hvor finner du legater og stipender i Sverige?

Hvis du er interessert i å finne legater og stipender i Sverige, kan du utforske mulighetene forskjellige steder.

 • Studier.se: Du finner informasjon om forskjellige stipender i Sverige på Studier.se. Undersøk stipendmulighetene som er tilgjengelige, og søk om dem som passer til dine behov og kvalifikasjoner.
 • Universiteter og utdanningsinstitusjoner: Mange universiteter og utdanningsinstitusjoner i Sverige tilbyr også egne legater og stipender. Hold øye med oppslag som annonserer disse mulighetene på universitetets oppslagstavler og nettsider, eller kontakt studieveiledningen for ytterligere informasjon.
 • Studieprogrammer og myndigheter: Det er mulig å reise rundt i utlandet via forskjellige studieprogrammer. Ved å søke på disse programmene har du mulighet for å få tilskudd til studier eller praksis i utlandet. Det finnes også myndigheter som har ansvar for stiftelser og fond som kan være relevante for deg.

Hvordan får du studierabatt i Sverige?

Det finnes to rabattkort for studenter i Sverige: Mecenatkortet og Studentkortet. Kortene gir rabatter og andre fordeler hos mange firmaer i Sverige. Begge kortene er et samarbeid mellom studentkårene og forskjellige myndigheter i Sverige.

Hva gjelder når du vil ta med deg svensk studiestøtte til utlandet?

Hvis du planlegger å studere i utlandet og fortsatt ønsker å motta svensk studiestøtte, er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Godkjenning fra CSN: Du må få godkjenning fra CSN før du kan motta studiestøtte mens du studerer i utlandet. Du må søke om godkjenning og legge fram nødvendig dokumentasjon, blant annet opptaksbrev og studieplan, for å få støtten godkjent.
 • Studieperiodens lengde: Studiestøtte til studier i utlandet er normalt begrenset til et bestemt antall semestre. Det er viktig å være oppmerksom på denne tidsbegrensningen og planlegge studiene deretter.

Hvordan kontakter du studiestøttemyndighetene i de nordiske landene?

Du finner kontaktinformasjon til studiestøttemyndighetene i Norden på nettsidene deres. Kontakt myndigheten i ditt eget hjemland for informasjon om hva som gjelder i din situasjon.

Utdanningsstøtte til svensk videregående utdanning

Hvis du vil ta en videregående utdanning i Sverige eller et annet nordisk land, kan du være berettiget til studiestøtte. Du kan lese mer om svensk utdanningsstøtte til videregående utdanninger på CSNs nettside.

Har svensker rett til studiestøtte til en videregående utdanning i Sverige?

Ja, som svensk statsborger har du rett til å søke om svensk studiestøtte til en videregående utdanning i Sverige. Du har adgang til de spesifikke støtteprogrammene og betingelsene som gjelder for svenske statsborgere.

Studiestøtte til videregående utdanning kalles studiehjelp (studiehjälp). Studiehjelpen består av tre bidrag: studiebidrag, ekstra tillegg og botillegg. Studiebidraget får du automatisk hvis du er svensk statsborger. De andre tilleggene må du søke om.

Kan svensker søke svensk studiestøtte til videregående utdanning i et annet nordisk land?

Ja, som svensk statsborger har du også mulighet for å søke om svensk studiestøtte til en videregående utdanning i et annet nordisk land. Dette skyldes den frie bevegeligheten innenfor Norden, som gir nordiske statsborgere rett til å studere på tvers av landegrensene med studiestøtte fra hjemlandet.

Du kan ta hele eller deler av din videregående utdanning i et annet nordisk land med støtte fra CSN hvis skolen er godkjent av CSN. Du kan lese mer om hvordan du skal søke og hva du kan få, på CSNs nettsted om støtte til videregående utdanning.

Kan utlendinger søke om svensk studiestøtte til en videregående utdanning i Sverige?

Hovedreglen er at du skal søke om studiestøtte i hjemlandet når du vil ta en videregående utdanning i et annet nordisk land.

Hvis du ikke er svensk statsborger, men ønsker å søke om svensk studiestøtte til en videregående utdanning i Sverige, er reglene litt annerledes. Her er noen nøkkelpunkter du må være oppmerksom på:

 1. Prøving av rett: CSN skal prøve din rett til svensk utdanningsstøtte. Det søker du om på blankett 4144 "Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd – för dig som är utländsk medborgare och under 20 år"..
 2. Oppholdstillatelse: Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Sverige for å kunne søke om svensk studiestøtte..
 3. Oppholdsrett: Du må ha oppholdsrett og ha bodd og jobbet minst halvtid i Sverige i løpet av de siste to årene. Eller du har oppholdsrett og kom til Sverige med foreldrene dine før du fylte 20. Foreldrene dine må jobbe i Sverige.
 4. EU-rettens vilkår: Du må oppfylle EU-rettens vilkår.
 5. Flyktning: Du har status som flyktning i Sverige.
 6. Søknad: For å søke om svensk studiestøtte til en videregående utdanning i Sverige må du fylle ut søknadsskjemaer og legge fram nødvendige dokumenter. Disse omfatter typisk bevis for innskriving på en videregående utdanning, opplysninger om oppholdet ditt og andre relevante dokumenter.

Utdanningsstøtte til en høyere yrkesrettet utdanning

Hvis du overveier å ta en høyere yrkesutdanning i Sverige, kan det være relevant for deg å søke om svensk studiestøtte. Du kan lese mer om svensk utdanningsstøtte til yrkesutdanning på CSNs nettside.

Kan du få svensk studiestøtte til en høyere yrkesutdanning i Sverige?

Ja, hvis du er svensk statsborger kan du være berettiget til svensk studiestøtte til en høyere yrkesutdanning i Sverige. Den svenske studiestøtten administreres av CSN, som tilbyr flere former for økonomisk støtte til studenter, blant annet til høyere yrkesutdanninger.

I Sverige anerkjennes en høyere yrkesrettet utdanning, yrkeshøyskoleutdanning (YH-utdanning), som en utdanning som gir deg rett til studiestøtte på lik linje med et universitetsstudium. Du finner mer informasjon om studiestøtte når du tar en YH-utdanning, på CSNs nettsted.

Kan utlendinger få studiestøtte til en høyere yrkesutdanning i Sverige?

Hvis du velger å ta hele eller deler av utdanningen din i Sverige, kan du søke om å få med utdanningsstøtten fra hjemlandet.

Du må kontakte studiestøttemyndigheten i hjemlandet ditt for å få informasjon om de anerkjenner den YH-utdanningen du vil ta i Sverige, som en utdanning som er berettiget til studiestøtte, og få informasjon om hvordan du søker om studiestøtte.

Hva koster det å studere ved en høyere yrkesrettet utdanning i Sverige?

Utdanningene ved en yrkeshøyskole i Sverige er avgiftsfrie. Det betyr at skolene ikke kan kreve undervisningsavgift. Du må imidlertid selv betale for litteratur og annet studiemateriell, på samme måte som på en universitetsutdanning.

Studiekostnadene på en høyere yrkesutdanning i Sverige varierer etter utdanningsinstitusjon og studieprogram. Her er noen av de typiske omkostningene du må være oppmerksom på:

 • Studieavgifter: Noen høyere utdanninger i Sverige krever registrerings- og studieavgifter for studenter utenfor EU/EØS.
 • Levekostnader: Du må ta høyde for levekostnader som bolig, mat, transport, forsikring osv. i budsjettet ditt. Disse omkostningene kan variere etter studiested og personlig livsstil.
 • Studiemateriell: Det kan være omkostninger til studiemateriell som bøker, laboratorieutstyr, programvare osv. Det er en god idé å undersøke hvilket materiell som kreves på utdanningen din, og estimere kostnadene.

Utdanningsstøtte til høyere utdanning

Hvis du vurderer å ta en høyere utdanning i Sverige, kan du være berettiget til studiestøtte.

Hva består studiestøtten til høyere utdanning av i Sverige?

Studiestøtte til høyere utdanning består av to forskjellige former for studiestøtte: studiebidrag og studielån. Du velger selv om du kun vil søke om stipend, eller om du også ønsker å søke om lånet. Studielånet må du betale tilbake. Du finner informasjon om hvordan du skal søke om studiestøtte, på CSNs nettsted.

Kan svensker søke studiestøtte til en høyere utdanning i Sverige?

Ja, som svensk statsborger har du rett til å søke om studiestøtte til en høyere utdanning i Sverige. Den svenske studiestøtten administreres av CSN, som tilbyr flere former for økonomisk støtte til studenter, blant annet til høyere yrkesutdanninger.

Kan utlendinger få studiestøtte til en høyere utdanning i Sverige?

Ja, selv om du er utlending, kan du søke om studiestøtte til en høyere utdanning i Sverige. Hvis du for eksempel er statsborger i et annet EU/EØS-land, men har bodd og arbeidet deltid i minst to år i Sverige eller har bodd sammen med en svensk statsborger i Sverige i minst to år, kan du være berettiget til svensk studiestøtte.

CSN vurderer din rett til studiestøtte ut fra visse kriterier, blant annet ditt oppholdsgrunnlag og eventuelle avtaler mellom Sverige og hjemlandet ditt. Det er viktig å kontakte CSN direkte for å få spesifikke opplysninger om dine muligheter.

Hovedregelen er imidlertid at du skal ha med studiestøtten fra hjemlandet ditt. Kommer du fra et annet EU/EØS-land for å studere i Sverige, må du derfor kontakte studiestøttemyndigheten i hjemlandet så de kan orientere deg om dine muligheter for å få utdanningsstøtte til en utdanning i Sverige.

 

Kan svensker få svensk studiestøtte til å studere i utlandet?

Ja, som svensk statsborger kan du søke om svensk studiestøtte hos CSN til dine studier i et annet nordisk land og i resten av verden.

Kan utlendinger få svensk studiestøtte til å studere i utlandet?

Hvis du er utlending og ønsker å studere i et annet nordisk land, kan du normalt ikke få svensk studiestøtte.

Hvis du er statsborger i et annet EU/EØS-land eller familiemedlem til en EU/EØS-borger, kan du imidlertid i visse situasjoner likestilles med en svensk statsborger og dermed kunne være berettiget til studiestøtte fra Sverige. Du bør kontakte CSN for nærmere informasjon.

Skal studiestøtte beskattes i Sverige?

Hvis du mottar svensk utdanningsstøtte, er støtten skattefri.

Hvis du derimot mottar utdanningsstøtte fra et annet nordisk land, avgjøres beskatningen av de reglene som gjelder i det respektive landet. Utdanningsstøtte fra et annet land beskattes ikke i Sverige.

Det er viktig å påpeke at regler og betingelser for studiestøtte kan endre seg over tid, så det er alltid en god idé å besøke CSNs nettside for å få de mest oppdaterte og spesifikke opplysningene basert på din situasjon.

Vi håper denne artikkelen har gitt deg nyttig informasjon om svensk utdanningsstøtte. Lykke til med studiene!

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon på nettstedene under.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.