Svensk utdanningsstøtte

Svensk uddannelsesstøtte
Her finner du informasjon om svensk utdanningsstøtte og hvilket land du skal få studiestøtte fra når du vil studere i Sverige.

I Sverige kan studenter få økonomisk støtte i studietiden. Det kalles CSN. Under visse forutsetninger kan nordiske studenter som vil studere i Sverige, få støtte fra Sverige.

Men hovedregelen er at nordiske studenter får med seg utdanningsstøtte fra hjemlandet sitt. Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, må du kontakte studiestøttemyndigheten i landet ditt for å få informasjon om mulighetene for studiestøtte til utdanning i Sverige.

Du finner de nordiske studiestøttemyndighetene her:

Utdanningsstøtte til svensk videregående utdanning

Svensk statsborger

Hvis du er svensk statsborger og tar en videregående utdanning i Sverige, har du krav på studiestøtte fra Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det kalles studiehjelp. Studiehjelpen består av tre bidrag: studiebidrag, ekstra tillegg og botillegg. Studiebidraget får du automatisk hvis du er svensk statsborger. De andre tilleggene må du søke om.

Hvis du er svensk statsborger og ønsker å ta hele eller deler av din videregående utdanning i et annet nordisk land, kan du få støtte fra CSN hvis skolen er godkjent av CSN. Du kan lese mer om hvordan du skal søke og hva du kan få, på CSNs nettsted om støtte til videregående utdanning.

Ikke svensk statsborger

Hvis du ikke er svensk statsborger, må CSN først vurdere om du overhodet har rett til svensk studiestøtte. Det søker du om på blankett 4144 "Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd – för dig som är utländsk medborgare och under 20 år".

Hvis du ikke er svensk statsborger, vil du vanligvis ikke ha rett til utdanningsstøtte fra CSN. Det finnes likevel noen få unntak. Du kan hovedsakelig søke om studiestøtte fra Sverige hvis du:

  • har permanent oppholdstillatelse Sverige
  • har oppholdsrett og har bodd og arbeidet minst halvtid i Sverige i løpet av de siste to årene
  • har oppholdsrett og har vært gift eller samboende med en svensk statsborger i Sverige i minst to år
  • har status som flyktning i Sverige
  • har oppholdsrett og kom til Sverige med foreldrene dine før du fylte 20. Foreldrene dine må også arbeide i Sverige
  • oppfyller EU-rettens vilkår

Du kan lese mer om utenlandske statsborgeres rett til svensk studiestøtte på Centrala studiestödsnämndens nettside.

Studiestøtte til en høyere yrkesrettet utdanning

I Sverige anerkjennes en høyere yrkesrettet utdanning, yrkeshøyskoleutdanning (YH-utdanning), som en utdanning som gir deg rett til studiestøtte på lik linje med et universitetsstudium. Du finner mer informasjon om studiestøtte når du tar en YH-utdanning, på Centrala studiestödsnamndens nettsted.

Hvis du kommer fra et annet nordisk land

Hvis du velger å ta hele eller deler av utdanningen din i Sverige, kan du søke om å få med studiestøtten fra hjemlandet. Du bør ta kontakt med studiestøttemyndigheten i hjemlandet ditt for å få informasjon om de anerkjenner den YH-utdanningen du vil ta i Sverige, som en utdanning som er berettiget til studiestøtte, samt informasjon om hvordan du søker om studiestøtte.

Hva koster det å studere ved en høyere yrkesrettet utdanning?

Utdanningene ved en yrkeshøyskole er avgiftsfrie. Det betyr at skolene ikke kan kreve undervisningsavgift. Du må derimot selv betale for litteratur og annet studiemateriell, på samme måte som på en universitetsutdanning.

Utdanningsstøtte til høyere utdanning

Hvis du kommer fra et annet EU/EØS-land for å studere i Sverige, må du ta kontakt med studiestøttemyndigheten i landet du kommer fra. Myndigheten i hjemlandet ditt kan informere deg om mulighetene for å få studiestøtte til en utdanning i Sverige.

Hvis du er statsborger i et annet EU/EØS-land, men har bodd og arbeidet deltid i minst to år i Sverige eller har bodd sammen med en svensk statsborger i Sverige i minst to år, kan du være berettiget til svensk studiestøtte (CSN).

CSN til høyere utdanning består av to forskjellige former for studiestøtte: studiebidrag og studielån. Du velger selv om du kun vil søke om stipend, eller om du også ønsker å søke om lånet. Studielånet må du betale tilbake. Du finner informasjon om hvordan du skal søke om studiestøtte, på Centrala studiestödsnämndens nettsted.

På Info Nordens nettsider finner du mer informasjon om å søke utdanningsstøtte fra de andre nordiske landene:

Studere i et annet nordisk land

Hvis du vil studere i et av de andre nordiske landene, er hovedregelen at du må være svensk statsborger for å være berettiget til studiestøtte fra Sverige

Hvis du er statsborger i et annet EU/EØS-land eller familiemedlem til en EU/EØS-borger, kan du i visse situasjoner likestilles med en svensk statsborger og dermed kunne være berettiget til studiestøtte fra Sverige. Du bør kontakte Centrala Studiestödsnämnden for nærmere informasjon.

Beskatning av studiestøtte i Sverige

Hvis du mottar svensk utdanningsstøtte, er støtten skattefri.

Hvis du derimot mottar utdanningsstøtte fra et annet nordisk land, avgjøres beskatningen av de reglene som gjelder i det respektive landet. Utdanningsstøtte fra et annet land beskattes ikke i Sverige.

Andre støtteordninger

Det er mulig å søke forskjellige programmer, legater eller stipender til dine studier, studieopphold og praksisopphold.

Hvis du er embetsmann og ansatt i staten, har du mulighet for å arbeide i et annet EU/EØS-land eller i en internasjonal organisasjon. Du kan lese mer om denne og andre internasjonale muligheter og hvordan du går fram, på Universitetets- och högskolerådets nettsted.

Studierabatt

Det finnes forskjellige rabattkort for studenter i Sverige. Mecenatkortet og Studentkortet. Kortene gir rabatter og andre fordeler hos mange firmaer i Sverige. Begge kortene er et samarbeid mellom studentkårene og forskjellige myndigheter i Sverige.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.