Dansk utdanningsstøtte (SU)

Dansk uddannelsesstøtte (SU)
Her finner du informasjon om Statens Uddannelsesstøtte i Danmark, oftest omtalt som SU. Du kan lese om mulighetene for å få SU til studier i andre nordiske land, og om nordiske studenters mulighet for å motta dansk SU.

I Danmark kan studenter få økonomisk støtte (SU) i studietiden.

SU består av et SU-stipend og et frivillig SU-lån. SU-stipendet skal ikke betales tilbake til staten, mens SU-lånet skal betales tilbake etter endt utdanning.

Betingelser for å motta SU

For å ha rett til å motta SU må du oppfylle en rekke betingelser:

  • Du må ha en viss alder.
  • Utdanningen din må være godkjent for SU.
  • Du må være dansk statsborger (les om unntakene i avsnittet "SU til utenlandske statsborgere" nedenfor).
  • Du må være studieaktiv.

Betingelsene er forskjellige avhengig av om du går på en videregående utdanning, en høyere utdanning eller en privat utdanning. Du kan lese mer på su.dk.

Jobb ved siden av studiene

Mange velger å jobbe ved siden av studiene. Det er viktig at du er oppmerksom på at det er en grense for hvor mye du kan tjene ved siden av studiene når du mottar SU. Hvis denne grensen overskrides, må du betale tilbake en del av din SU.

Du kan lese hvor mye du får tjene ved siden av studiene, på su.dk.

SU til studier i et annet nordisk land

Hvis du er berettiget til SU og vil ta en utdanning i et av de andre nordiske landene, kan du i de fleste tilfeller ta med deg din SU.

Først og fremst må du oppfylle de generelle betingelsene for å motta SU. I tillegg må du i løpet av de siste ti årene ha bodd i Danmark i en sammenhengende periode på minst to år (dette gjelder imidlertid ikke for studenter fra enkelte videregående utdanninger i Syd-Slesvig).

Endelig må utdanningen i utlandet være godkjent for SU. Utdanningen skal normalt gi alminnelig yrkeskompetanse i Danmark, og utdanningen og utdanningsstedet skal være offentlig anerkjent i studielandet.

På su.dk kan du lese om hvilke regler som gjelder, og hva du må gjøre for å søke om å få dansk SU i utlandet:

Sjekk om utdanningen du ønsker å få SU til, er med på listen over høyere utdanninger som er forhåndsgodkjent for SU, den såkalte "fasttrack-listen". Hvis utdanningen ikke er det, må du søke om å få den tatt opp på listen samtidig med at du søker om å få SU med til utlandet.

Studiestøtte for utenlandske statsborgere

Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, skal du som regel søke om utdanningsstøtte i ditt eget land. Du kan lese mer på de følgende sidene:

Dansk SU for utenlandske statsborgere

Du kan imidlertid som utenlandsk statsborger være berettiget til SU hvis du oppfyller en rekke betingelser.

Du kan likestilles med en dansk statsborger etter to forskjellige regelverk: Danske regler eller EU-regler:

Likestilling etter danske regler

Du kan bli likestilt med danske statsborgere etter danske regler

hvis du har flyttet til Danmark sammen med foreldrene dine før du fylte 20 år. Det er en betingelse at familien fortsatt har bopel i Danmark, og at du og foreldrene dine har fast opphold i Danmark.

hvis du har bodd i Danmark uavbrutt i minst to år rett før du søker SU og samtidig har vært gift eller i registrert partnerskap med en dansk statsborger i minimum to år. Det er en betingelse at du fortsatt er gift eller i registrert partnerskap på søknadstidspunktet.

hvis du umiddelbart før du begynner på den utdanningen du søker SU til, har bodd i Danmark uavbrutt i minimum to år med minst 30 timers inntektsarbeid i uka.

hvis du umiddelbart før søknadstidspunktet har bodd i Danmark uavbrutt i minst fem år uten at du har hatt opphold i Danmark med tanke på utdanning

hvis du er tysk statsborger, men tilhører det danske mindretallet i Syd-Slesvig.

hvis du er omfattet av § 2, andre avsnitt (flyktninger) eller § 2, tredje avsnitt (familiegjenforente utlendinger) i integreringsloven.

Likestilling etter EU-regler

Du kan bli likestilt med danske statsborgere etter EUs regler

  • hvis du er EU- eller EØS-statsborger og er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i Danmark.
  • hvis du er barn av en EU- eller EØS-statsborger.
  • hvis du er ektefelle til en EU- eller EØS-statsborger.
  • hvis du er forelder til en EU- eller EØS-statsborger.
  • hvis du er EU- eller EØS-statsborger eller familiemedlem av en EU- eller EØS-statsborger og har hatt sammenhengende opphold i Danmark i minst fem år. Hvis du har mer enn to års sammenhengende fravær fra Danmark, oppnår du først rett til SU etter et påfølgende sammenhengende opphold på fem år.
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.