Rett til helsetjenester i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
På denne siden kan du lese om din rett til helsetjenester når du bor eller arbeider i Finland. I tillegg til offentlige og private helsetjenester kan du lese om refusjon av utgifter til legemidler og reiser. Du kan også lese om rett til helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i Finland eller søker behandling i et annet nordisk land. Reglene gjelder også for Åland.

Hvis du bor eller jobber i Finland, har du rett til helsetjenester. Også hvis du oppholder deg midlertidig i Finland, har du rett til enkelte tjenester. Dessuten har du som bosatt i Finland rett til å søke behandling i et annet nordisk land, og som bosatt i et annet nordisk land rett til å søke behandling i Finland.

Hvis du blir syk når du bor eller arbeider i Finland

Hvis du er folkeregistrert som bosatt i Finland, har du som regel rett til kommunale helsetjenester i helsesenter eller sykehus. Du kan også henvende deg til et privat legesenter. Arbeidstakeres helsetjenester er det ofte arbeidsgiveren som er ansvarlig for. Hvis du er student, kan du også henvende deg til universitets- og høyskolestudentenes helsestasjoner.

FPA-kort og europeisk helsetrygdkort

FPA-kortet er en bekreftelse på at du har rett til sykeforsikringsytelser i Finland. Du trenger kortet for å få sykeforsikringsrefusjon på private legesentre.

Du kan søke om Folkpensionsanstaltens (FPA) ytelser og FPA-kortet på MittFPA. Hvis du ikke tidligere har søkt om ytelser eller FPA-kort og har flyttet til Finland, må du i tillegg til søknad om ytelser eller kort melde flytting til landet. Du får et skriftlig vedtak om ytelsen du søker om. Hvis flyttingen anses som permanent, får du tilsendt FPA-kort.
Les om å melde flytting på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

Hvis Finland er ansvarlig for kostnadene for dine helsetjenester, har du rett til europeisk helsetrygdkort (European Health Insurance Card, EHIC), som innvilges av FPA. Med kortet kan du få medisinsk nødvendig behandling når du reiser eller oppholder deg midlertidig i et annet EU- eller EØS-land, Sveits, Storbritannia eller Nord-Irland.

Refusjon av utgifter

Du kan få refundert utgifter til noen legemidler, en del av honoraret til privatpraktiserende lege og utgifter til reise i forbindelse med behandling av sykdom.

Refusjon for legemidler får du direkte på apoteket. For honorar til privatpraktiserende lege får du som regel sykeforsikringsrefusjon når du viser FPA-kortet. Hvis ikke kan du søke FPA om refusjon innen seks måneder.
Du søker om refusjon på et søknadsskjema.

Sjøfolk og grensearbeidere som bor i Finland, har rett til behandling både i arbeids- og bostedslandet. Landet der vedkommende er sykeforsikret, står for kostnadene.

Hvis du blir syk når du oppholder deg midlertidig i Finland

Hvis du er sykeforsikret i et annet nordisk land og blir akutt syk i Finland, har du rett til å behandling. De som er sykeforsikret i et annet nordisk land, skal få behandling i det finske offentlige helsevesenet ved å vise fram pass eller annen legitimasjon og oppgi sin faste adresse i et annet nordisk land, eller ved å vise europeisk helsetrygdkort.

Å søke om behandling i et annet nordisk land

Du kan søke om behandling i et annet nordisk land hvis du ønsker det. Du kan søke om behandling enten med eller uten forhåndstillatelse. Hvis du ikke har forhåndstillatelse, kan du ofte søke om refusjon hos sykeforsikringsinstansen i hjemlandet etterpå.

Hvis du bor i Finland og vil søke om behandling i et annet nordisk land

Hvis du bor i Finland og vil søke om behandling i et annet nordisk land, kan du søke FPA om forhåndstillatelse eller refusjon i etterkant.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.