Rett til helsetjenester i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
På denne siden kan du lese om rett til helsetjenester i Finland når du bor eller arbeider i landet. Du kan også lese om rett til helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i Finland eller søker behandling i et annet nordisk land. Reglene gjelder også for Åland.

Hvis du bor eller jobber i Finland, har du rett til helsetjenester. Også hvis du oppholder deg midlertidig i Finland, har du rett til enkelte tjenester. Dessuten har du som bosatt i Finland rett til å søke behandling i et annet nordisk land, og som bosatt i et annet nordisk land rett til å søke behandling i Finland.

Hvis du blir syk når du bor eller arbeider i Finland

Hvis du er folkeregistrert som bosatt i Finland, har du som regel rett til kommunale helsetjenester i helsesenter eller sykehus. Du kan også henvende deg til et privat legesenter. Arbeidstakeres helsetjenester er det ofte arbeidsgiveren som er ansvarlig for. Hvis du er student, kan du også henvende deg til universitets- og høyskolestudentenes helsestasjoner.

Hvis du blir syk når du oppholder deg midlertidig i Finland

FPA-kort og europeisk helsetrygdkort

FPA-kortet er en bekreftelse på at du har rett til sykeforsikringsytelser i Finland. Du trenger kortet for å få sykeforsikringsrefusjon direkte fra apoteket og på private legesentre. 

Du kan søke om Folkpensionsanstaltens (FPA) ytelser og FPA-kortet på FPAs e-tjeneste. Hvis du ikke tidligere har søkt om ytelser eller FPA-kort og har flyttet til Finland, må du i tillegg til søknad om ytelser eller kort melde flytting til landet. Du får et skriftlig vedtak om ytelsen du søker om. Hvis flyttingen anses som permanent, får du tilsendt FPA-kort.

Å søke om behandling i et annet nordisk land

Hvis du er sykeforsikret i Finland, har du rett til europeisk helsetrygdkort (European Health Insurance Card, EHIC), som innvilges av FPA. Med kortet kan du få medisinsk nødvendig behandling når du reiser eller oppholder deg midlertidig i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits.

Refusjon av utgifter

Når du viser FPA-kortet, får du som regel sykeforsikringsrefusjon for medisin eller legebesøk umiddelbart. Hvis ikke kan du søke FPA om refusjon innen seks måneder. Du søker om refusjon på et søknadsskjema. Du kan få refusjon f.eks. for noen legemidler, andel av betaling til privatlege samt reise til lege, helsesenter, sykehus eller privat legesenter.

Sjøfolk og grensearbeidere som bor i Finland, har rett til behandling både i arbeids- og bostedslandet. Landet der vedkommende er sykeforsikret, står for kostnadene. Ved behov utsteder FPA bekreftelse på rett til behandlingsytelser i Finland til sjøfolk og grensearbeidere.

Hvis du blir syk når du oppholder deg midlertidig i Finland

Hvis du er sykeforsikret i et annet nordisk land og blir akutt syk i Finland, har du rett til å behandling. De som er sykeforsikret i et annet nordisk land, skal få behandling i det finske offentlige helsevesenet ved å vise fram pass eller annen offisiell legitimasjon og oppgi sin faste adresse i et annet nordisk land, eller ved å vise europeisk helsetrygdkort.

Å søke om behandling i et annet nordisk land

Du kan søke om behandling i et annet nordisk land hvis du ønsker det. Du kan søke om behandling enten med eller uten forhåndstillatelse. Hvis du ikke har forhåndstillatelse, kan du ofte søke om refusjon hos sykeforsikringsinstansen i hjemlandet etterpå.

Hvis du bor i Finland og vil søke om behandling i et annet nordisk land

Hvis du bor i Finland og vil søke om behandling i et annet nordisk land, kan du søke FPA om forhåndstillatelse eller refusjon i etterkant.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.