Rett til helsetjenester i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige
Se hvilke helsetjenester du har rett til i Sverige.

Helsetjenester er tjenester du kan gjøre bruk av og har rett til når du bor i Sverige. Du betaler vanligvis en egenandel for helsetjenester når du besøker helsevesenet. Kommunene og regionene er ansvarlige for helsetjenestene i Sverige.

Til tannpleie eksisterer det en statlig tannpleiestøtte som Försäkringskassan administrerer. Hvis du har spesielle behov for tannpleie, kan du også ha rett til tannpleie fra din region.

Syk når du bor eller jobber i Sverige

Når du har meldt flytting og er bosatt i Sverige, er du med i den svenske trygdeordningen og har rett til helse- og tannpleie på lik linje med alle andre som bor i Sverige. Du kan bare være med i trygdeordningen i ett land om gangen. Trygdeordningen gir økonomisk beskyttelse for familier og barn, mennesker med funksjonshemninger, samt ved sykdom, arbeidsskade og alderdom.

Er du med i trygdeordningen i Sverige, har du rett til det blå EU-helsetrygdkortet fra Sverige. Kortet gir deg rett til helsetjenester og tannpleie når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Syk når du bor i Sverige og arbeider i et annet nordisk land

Bor du i Sverige og pendler til jobb i et annet nordisk land, vil du som regel være med i trygdeordningen i arbeidslandet. Hvis du blir syk, er du berettiget til sykepleie og tannpleie i arbeidslandet, men du kan også få tilgang til sykepleie eller tannpleie i Sverige.

Du må søke om blanketten "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige" hos Försäkringskassan.

Syk når du oppholder deg midlertidig i Sverige

Hvis du kommer fra et annet nordisk land, har du rett til nødvendig helsepleie og akutt tannpleie på samme vilkår som folk som bor i Sverige, selv om du bare oppholder deg midlertidig i Sverige og ikke er registrert i landet. Du må ta med gyldig legitimasjon som for eksempel pass eller førerkort. Dessuten må du oppgi adressen din i bostedslandet.

Planlegg behandling i et nordisk land

Du kan få planlagt behandling i et annet nordisk land Det kan for eksempel være en konsultasjon hos en spesialist, operasjon eller behandling for en bestemt sykdom.

Bor du i Sverige og vil planlegge behandling i utlandet, kan du søke om en forhåndstillatelse (förhandstillstånd) eller forhåndstilsagn (förhandsbesked) fra Försäkringskassan i Sverige. Du kan også betale den utenlandske behandleren for behandlingen under oppholdet og søke om refusjon etterpå.

Hvis du bor i et annet nordisk land og søker planlagt behandling i Sverige, må du enten ha en forhåndstillatelse fra landet du bor i, før du ordner behandlingen i utlandet, eller du må kontakte myndigheten i bostedslandet ditt for å finne ut hvilke regler som gjelder for å få refusjon etterpå for utgifter for behandling du planlegger å få i Sverige.

Svenske helsetjenester når du er utenfor Sverige midlertidig.

Hvis du studerer i et annet nordisk land i mindre enn et år, har du rett til helsepleie og tannpleie i Sverige på samme måte som da du bodde i Sverige.

Hvis du studerer i et annet nordisk land i mer enn et år, kan du ha rett til helse- og tannpleie i Sverige på samme måte som da du bodde i Sverige, men du må først ha søkt om og ha mottatt blanketten ”Intyg om rätt till vård i Sverige” hos Försäkringskassan.

Du har også rett til nødvendig pleie i landet der du studerer. Hvis du studerer i et nordisk land, er det tilstrekkelig å vise legitimasjon og opplyse din boligadresse for å få nødvendig behandling.

Hvis du vil ha helsetjenester som kan vente til du kommer hjem, må du betale selv. Det er imidlertid mulighet for å søke om kompensasjon fra Försäkringskassan. I noen tilfeller kan du også søke om forhåndstillatelse (förhandstillstånd) eller forhåndstilsagn (förhandsbesked) av planlagt behandling i utlandet.

Svenske helsetjenester når du bor i Sverige og arbeider i flere land

Hvis du bor i Sverige og arbeider i minst to forskjellige nordiske land, må du rapportere det til Försäkringskassan. Försäkringskassan vil undersøke om du oppfyller betingelsene for å fortsatt være med i trygdeordningen i Sverige.

Hvis du er utstasjonert arbeidskraft, har fått dispensasjon eller arbeider i to eller flere land samtidig, må du ha blankett A1 (med til Danmark og Finland) eller E 101 (med til Island og Norge). Blanketten får du hos Försäkringskassan. Den viser hvilket lands trygdeordning du er med i.

Hva koster helsetjenester, og kan du få støtte?

I Sverige avgjør hver region hvilke gebyrer du må betale for legeundersøkelser og andre helsetjenester. Hvor høyt pasientgebyret er, avhenger derfor av regionen du bor i. Det er et tak på hvor mye du kan betale på ett år – det kalles högkostnadsskydd.

Hvis du er med i den svenske trygdeordningen, har du rett til tannpleie uten egenbetaling til og med året du fyller 23 år. Fra og med året du fyller 24 år, har du rett til statlig tannpleiestøtte (tandvårdsstöd.) Hvor mye du får i tannpleiestøtte, avhenger av hvor gammel du er, og hvor mye behandlingen koster. Hvis du har visse sykdommer eller en funksjonsnedsettelse, kan du få mer i støtte.

Refusjon av utgifter til helsetjenester du har betalt i et annet nordisk land

Tannpleie utført i et annet nordisk land

For å få kompensasjon for tannpleie utført i et annet nordisk land, kreves det at

du er med i trygdeordningen i Sverige

tannbehandlingen du planlegger, ville blitt betalt av det offentlige eller vært berettiget til statlig tannpleiestøtte hvis du hadde fått behandlingen i Sverige

tannbehandlingen gis av faglig kompetent helsepersonell

Du kan aldri få mer i kompensasjon enn det tannbehandlingen ville kostet i Sverige, eller det du har betalt. Det betyr at hvis tannbehandlingen er dyrere i pleielandet enn i Sverige, betaler du forskjellen selv.

Helsepleie utført i et annet nordisk land

For å få kompensasjon for helsepleie utført i et annet nordisk land, kreves det at

du er med i trygdeordningen i Sverige

behandlingen du planlegger, ville blitt betalt av det offentlige hvis du hadde fått behandlingen i Sverige

behandlingen gis av faglig kompetent helsepersonell

du har betalt mer enn pasientgebyret som gjelder i pleielandet

Du kan aldri få mer i kompensasjon enn det behandlingen ville kostet i Sverige, eller det du har betalt. Det betyr at hvis behandlingen er dyrere i pleielandet enn i Sverige, betaler du forskjellen selv.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Gå inn på Försäkringskassans nettside for mer informasjon. Du kan også ringe til Försäkringskassans kontaktsenter, +46 (0)771–524 524.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.