De nordiske ministrene for miljø og klima har internasjonalt klimaarbeid i fokus

11.05.23 | Nyhet
Miljøministrene på Island

Fællesfoto fra miljø- og klimaministrenes møde i Borgarfjörður i Island, maj 2023.

Photographer
Golli

Møtet ble holdt på hotell Hamar i Borgarfjörður på Island.

Det var spesielt de internasjonale foraene og forhandlingene som dominerte da nordiske ministre for miljø og klima møttes i Borgarfjörður på Island denne uka. Men også andre temaer med høy relevans for klimaarbeidet i Norden og internasjonalt sto på dagsordenen.

Grønne skipskorridorer, karbonfangst og -lagring, de globale plastforhandlingene, klimatilpasning og ikke minst klimaforhandlingene under COP28 var alle store og vektige dagsordenpunkter på klima- og miljøministrenes første møte i 2023. De nordiske landene deler innstillingen om å øke ambisjonsnivået og styrke retorikken i de internasjonale forhandlingene på klima- og miljøområdene, og det er et arbeid som krever nordisk samarbeid for å lykkes.

– Samarbeid mellom de nordiske landene i klimaspørsmål er både viktig og effektivt. Vi kan tilby grønne løsninger, fra vindkraft til jordvarme, fra karbonfangst til grønn skipsfart – og vi blir lyttet til internasjonalt, sier Islands minister for miljø, energi og klima, Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vi kan tilby grønne løsninger, fra vindkraft til jordvarme, fra karbonfangst til grønn skipsfart – og vi blir lyttet til internasjonalt.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima

Et blikk mot EU og Fit for 55

Ministrene drøftet EUs lovpakke “Fit for 55”, som kommer til å påvirke alle de nordiske landene, og som gir gode muligheter for å samarbeide effektivt om å innfri de felles ambisjonene.

– Med lovpakken Fit for 55 utviser EU globalt lederskap på klimaområdet. Jeg er glad for dagens fruktbare diskusjon om både muligheter og utfordringer for de nordiske landene når reglene nå skal implementeres i våre respektive land, sier Sveriges klima- og miljøminister, Romina Pourmokhtari.

Leverer på løfter fra COP26

Dekarbonisering av den nordiske skipsfartssektoren, spesielt implementering av grønne skipskorridorer i Norden, ble også diskutert. Under COP26 i Glasgow signerte alle de nordiske landene Clydebank-deklarasjonen, der man blant annet forpliktet seg til å levere seks grønne skipsfartsruter på globalt plan. I mai 2022 vedtok de nordiske ministrene på et møte i Oslo at det skulle etableres korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden. Norge har tatt lederskap til det videre arbeidet og la fram et veikart og en pilotstudie som viser potensialet for grønne korridorer i Norden, for sine kolleger.

– Overgangen til nullutslippsskipsfart er overgangen til klimavennlig drivstoff.
Den oppgaven skal vi løse sammen i Norden i samarbeid med næringslivet. Pilotprosjektet, som ble lagt fram i dag, viser at betingelsene er gunstige for utslippsfri skipsfart mellom de nordiske landene. Neste skritt er å finne konkrete løsninger til å realisere potensialet, sier Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Betingelsene er gunstige for utslippsfri skipsfart mellom de nordiske landene. Nå er det tid for å finne konkrete løsninger til å realisere potensialet.

Espen Barth Eide, Norges klima- og miljøminister

Klimatilpasning og nordiske løsninger

På dagsordenen sto også implementering av klimatilpasningsløsninger og metoder for oppsamling og lagring av karbon, og det stigende behovet for grønn energi ble diskutert. I april gjorde forskere, eksperter og andre interessenter fra hele Norden opp status for klimatilpasningsarbeidet i byene og kommunene i regionen under konferansen NOCCA på Island.

Resultatene fra konferansen ble lagt fram for ministrene og tas med i det videre arbeidet med klimatilpasning på både nordisk nivå og EU-nivå. Håpet er at de nordiske erfaringene og måtene å jobbe med klimatilpasning på kan gjøre nytte også i andre deler av verden.

På konferansen ble blant annet de lovgivningsmessige utfordringene knyttet til grenseoverskridende klimarisikoer (TRC) drøftet, og ministrene tok dette til etterretning.