Erklæring om skipsruter med nullutslipp

03.05.22 | Deklarasjon
De nordiske klima- og miljøministrene godkjente følgende erklæring om skipsruter med nullutslipp på sitt møte i Oslo 3. mai 2022.

Informasjon

Adopted
03.05.2022
Location
Oslo

Vi nordiske klima- og miljøministere fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland:

 

Minner om det nordiske samarbeidets visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region;

Anerkjenner behovet for å gjennomføre store tiltak for å akselerere det grønne skiftet i transportsektoren, for å minimere påvirkningen på klima og miljø, herunder tiltak relatert til fossilfri transport, som også omfatter å avkarbonisere den nordiske skipssektoren med transport av mennesker og varer til, fra og mellom landene våre;

Minner om Parisavtalens temperaturmål og målene fra klimatoppmøtet i Glasgow (COP 26) om å arbeide for å begrense temperaturøkingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå og innføringen av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) strategi for reduksjon av klimagassutslipp fra skipsfart i 2018 samt det pågående arbeidet for å revidere strategien, herunder utslippsmålene innen 2023;

Minner også om erklæringen om skipsruter med nullutslipp som ble vedtatt på COP 26, der representantene forpliktet seg til å styrke de globale tiltakene for å oppnå nullutslipp fra internasjonal skipsfart innen 2050, også i IMO;

Minner videre om Clydebank-erklæringen som ble vedtatt på COP 26, der representantene samlet forpliktet seg til å iverksette tiltak for å støtte opprettelsen av minst seks grønne korridorer, det vil si korridorer for utslippsfri skipsfart mellom to (eller flere) havner, innen midten av dette tiåret;

Registrerer med stor bekymring funnene i IMOs fjerde klimagasstudie 2020, som anslår at med mindre ytterligere tiltak iverksettes, ventes utslippene fra internasjonal skipsfart å utgjøre 90 til 130 prosent av utslippsnivåene fra 2008 innen 2050;

Er enige om at global tilgjengelighet av rent maritimt drivstoff, skip med nullutslipp, alternative fremdriftsystemer og tilgjengelig infrastruktur på landsiden som støtter dem, er avgjørende for en rask omstilling til ren internasjonal skipsfart;

Er også enige om fordelene med at det nordiske samarbeidet inntar en ledende rolle i skipstransportsektorens omstilling blant annet gjennom støtte til å avkarbonisere det meste av den omfattende fergetransporten i Norden innen 2030;

Er videre enige om å støtte opprettelsen av utslippsfrie skipsfartruter for fergetransport mellom de nordiske landene, og

Beslutter å etablere et pilotprosjekt for å identifisere slike ruter og interesserte aktører i skipsfartindustrien og inngå samarbeid for å realisere skipsfart med nullutslipp på de identifiserte rutene. Pilotprosjektet bør skape gunstige vilkår for å innhente erfaring med rent maritimt drivstoff.

 

Espen Barth Eide 

klima- og miljøvernminister, Norge

 

Annika Strandhäll

klima- og miljøvernminister, Sverige

 

Guðlaugur Þór Þórðarson

minister for miljø, energi og klima, Island

 

Lea Wermelin 

miljøvernminister, Danmark

 

Emma Kari

miljø- og klimaendringsminister, Finland

 

Kalistat Lund

minister for landbruk, selvforsyning, energi og miljø, Grønland

 

Magnus Rasmussen

miljø-, industri og handelsminister, Færøyene

 

Alfons Röblom

minister, Åland