Slik skal livet forbedres for LGBTI-personer i Norden

05.11.20 | Nyhet
Samkönat par
Fotograf
Johnér
De nordiske landene er blant de mest progressive i verden på LGBTI-området. Men selv om en hel del viktig lovgivning er på plass, finnes det fortsatt store utfordringer. Derfor hever likestillingsministrene ambisjonsnivået. LGBTI-personer skal kunne leve frie, åpne og gode liv i Norden, det er målet for en ny strategi.

Det er første gang det nordiske samarbeidet utarbeider en strategi som arbeider for LGBTI-personer i Norden. Likestillingsministrene er enige om en tydelig og målbevisst retning framover. 

– Vi kommer til å jobbe for at LGBTI-personer kan leve fritt og åpent i de nordiske landene og ha like god livskvalitet og levekår som resten av befolkningen, sa Mogens Jensen, likestillingsminister i Danmark, da han var vert for ministermøtet torsdag. 

Ny kartlegging viser manglene

Men her og nå i Norden har ikke LGBTI-personer samme muligheter og rettigheter som majoritetsbefolkningen – det framgår av en helt ny kartlegging, bestilt av likestillingsministrene.                                                                                                                      

Negative holdninger og mangelfull beskyttelse i lovgivningen reduserer LGBTI-personers liv og psykiske helse.

Manglende kunnskap hos myndigheter, i helsevesenet og skolen tvinger eldre transpersoner tilbake i skapet på sykehjemmet og gjør at unge aldri tør å komme ut på skolen.

Det viser kartleggingen, som blant annet bygger på et spørreskjema og dialog med organisasjoner som jobber med LGBTI-rettigheter i hele Norden. 

Flyktninger og regnbuefamilier

I internasjonale sammenligninger ligger Norden ganske godt an. Blant annet gir landene beskyttelse til LGBTI-flyktninger og har kommet langt når det gjelder LGBTI-personers muligheter for å stifte familie.

Men når det gjelder anerkjennelse av juridisk kjønn og vern mot diskriminering for personer med intersexvariasjoner, har Norden ligget etter. 


I Finland er det fortsatt steriliseringskrav for mennesker som vil endre juridisk kjønn. I flere nordiske land svikter vernet av transpersoner i lovgivningen om hatkriminalitet På Færøyene og Grønland er det ikke mulig å bytte juridisk kjønn. 
 

Nye lover på vei

Alle landene arbeider nasjonalt med spørsmålene. Island har nylig vedtatt en ny kjønnstilhørighetslov, Danmark jobber med økt vern mot hatkriminalitet, og Finland planlegger å fjerne steriliseringskravet og innføre en ny lov som respekterer selvbestemmelsesretten når det gjelder kjønnstilhørighet. 


Men også der lover og regler forbedres, gjenstår manglende kunnskap og foreldede holdninger.

Tre prioriterte områder

På møtet 5. november vedtok likestillingsministrene en felles strategi for å gjøre noe med manglene. Tre prioriterte innsatsområder skal møte behovene som påpekes i kartleggingen. 
 

Dette er innsatsområdene: 

  • Frihet og åpenhet har målet at alle skal kunne jobbe og bo i Norden uten frykt for vold, hat og diskriminering. I dag risikerer LGBTI-personer som har fått sin kjønnstilhørighet eller familie anerkjent i et land, å miste denne anerkjennelsen ved flytting mellom landene.  
  • Livskvalitet og levekår tar utgangspunkt i den markante forskjellen i psykisk og fysisk helse mellom LGBTI-personer og majoritetsbefolkningen. Målet er at både helsevesenet og arbeidsmarkedet er tilgjengelige på like vilkår.   
  • Nettverk og sivilsamfunn, der likestillingsministrene lover å støtte LGBTI-organisasjonenes arbeid og samarbeide med disse når tiltakene utformes.

Samarbeid er nødvendig

Strategien skal omsettes i politisk handling fra årsskiftet, når Finland overtar formannskapet i ministerrådet. 


– Jag hilser det økte fokuset på LGBTI-spørsmål i det nordiske samarbeidet velkommen.  For at tiltakene skal bli merkbare i menneskers hverdag, må politikken samarbeide med sivilsamfunnet og LGBTI-fellesskapet, sa Thomas Blomqvist, likestillingsminister i Finland. 

 

Fotnote 1: De vedtatte strategiske innsatsene på LGBTI-området vil bli skrevet inn i likestillingsministrenes gjeldende samarbeidsprogram og publiseres i 2021.

Fotnote 2: LGBTI er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle.