Ny analys ska göra arbetet för fri rörlighet mer effektivt

22.01.24 | Nyhet
Passkontroll på flygplats.

Passkontroll

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Nordiska ministerrådet ska göra en strategisk genomlysning av arbetet med gränshinder, det vill säga hinder som hämmar den fria rörligheten i Norden. Syftet med analysen är att gränshinderarbetet ska bli mer effektivt.

Analysen ska dels identifiera styrkor och svagheter i nuvarande arbetssätt, dels komma med rekommendationer och konkreta förslag till hur arbetet med gränshinder kan stärkas och effektiviseras på olika nivåer.

Det är de nordiska samarbetsministrarna som har beslutat att genomlysningen ska göras, bland annat för att de vill se om det finns möjlighet att få ut mer konkreta resultat av gränshinderarbetet. Tanken är att analysen ska ge strategiska rekommendationer på hur gränshinderarbetet kan struktureras och arbetssätten förnyas från 2025 och framåt. 

- Att fortsätta underlätta för företag och människor att verka över gränserna är helt avgörande för vår konkurrenskraft och tillväxt. Det är kärnan i det nordiska samarbetet. Vi jobbar i dag på flera nivåer för att riva gränshinder, men det finns mycket kvar att göra. Jag hoppas att denna genomlysning ska bidra till att göra vårt arbete ännu mer effektivt, säger Sveriges EU-minister Jessika Roswall, som också ansvarar för nordiska frågor och som i år är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna.

Upphandling i gång

Nordiska ministerrådet har nyligen satt i gång en upphandlingsprocess för att hitta den instans som ska utföra analysen. En slutrapport med rekommendationer kommer att presenteras för samarbetsministrarna under deras sommarmaten den 18-19 juni.

En central del av uppdraget med analysen är att involvera relevanta aktörer inom gränshinderarbetet. Det inkluderar bland annat nationella tjänstemän och andra nordiska och regionala aktörer. Strävan är att involvera aktörer så brett som möjligt för att säkerställa att syftet med arbetet får en bred förankring och för att få relevant input till arbetet.

Fri rörlighet högt på Sveriges prioriteringslista

Arbetet för fri rörlighet, det vill säga att säkra att det är enkelt att arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna i Norden, är en högprioriterad fråga i det nordiska samarbetet. Det är också avgörande i arbetet med att nå målen i den nordiska visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Sverige, som är ordförande i Nordiska ministerrådet 2024, har fri rörlighet som en extra prioriterad fråga under sitt ordförandeskap.

I dag utförs och koordineras gränshinderarbetet i huvudsak i nordisk regi bland annat inom ramen för Gränshinderrådets arbete, men även aktörer på den nationella, regionala och lokala nivån jobbar med och har ett ansvar i de här frågorna.