Brukarinflytande i Norden

En kunskapssammanställning om metoder och effekter inom välfärdssektorn

Information

Publish date
Abstract
Kunskapssammanställningen undersöker brukarinflytande i Norden med särskilt fokus på utsatta vuxna inom det sociala området. I sammanställningen beskrivs metoder, effekter och erfarenheter, men också vilka kunskapsluckor som finns.Med utgångspunkt i forskning och utvärderingar om brukarinflytande på framför allt verksamhets- och systemnivå beskriver rapporten metoder och effekter för brukarinflytande, hur brukares kunskap tas tillvara, likheter och skillnader mellan de nordiska länderna samt vilka kunskapsluckor eller framtida utvecklingsområden som kan identifieras i den fortsatta utvecklingen av brukarinflytande i Norden.Data har samlats genom två digitala webbenkäter och en databassökning om nordisk forskning om brukarinflytande inom det sociala området.Tillsammans med en granskning av ytterligare litteratur, såsom utvärderingar, rapporter och handböcker, innehåller rapporten tre olika resultatkapitel. Det första redogör för policy och praktiska initiativ för stärkt brukarinflytande i de nordiska länderna. Det andra beskriver vilka metoder som används i studier av brukarinflytande och vilka målgrupper diverse satsningar på brukarinflytande fokuserar på. Det tredje kapitlet beskriver effekter av brukarinflytande, vilka huvudsakliga motiv till brukarinflytande som framträder i materialet och vilka kunskapsbidrag som framträder i den nordiska forskningen.I rapportens sista del identifieras kunskapsluckor och utvecklingsområden i det fortsatta arbetet för stärkt brukarinflytande i Norden.