Nordiska ministerrådets vägledning för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Information

Publish date
Abstract
Nordiska ministerrådet ska integrera de tvärgående perspektiven hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i hela sin verksamhet. Men vad innebär detta i praktiken för medarbetarna vid eller samarbetsparters till Nordiska ministerrådet? Det kan du få svar på i denna vägledning som ska fungera som stöd för dig i ditt arbete. Genom vägledningen vill Nordiska ministerrådet• sätta in integreringsarbetet i ett större sammanhang och visa på dess betydelse för Nordiska ministerrådets arbete i stort• visa hur du steg-för-steg kan integrera perspektiven i ditt arbete som medarbetare vid eller samarbetspart till Nordiska ministerrådet • ge möjlighet till fördjupning i hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv samt ge konkreta exempel på vad integrering av dessa perspektiv kan innebära.
Publication number
2021:732