Policy Brief: Clean Nordic Oceans - ett nätverk som syftar till att minska den marina nedskräpningen och spökfisket

Information

Publish date
Abstract
Clean Nordic Oceans etablerades som ett nätverk för kunskapsoch erfarenhetsutbyte om metoder och åtgärder som kan minska risken för spökfiske, marin nedskräpning samt öka insamling och återvinning inom yrkesfiske och fritidsfiske. Alla nordiska länder har deltagit i nätverket.Via sin egen webbsida (www.cnogear.org), workshops, seminarier, konferenser, filmer och sociala medier har projektet bidragit till att det knutits kontakter både inom och utanför Norden, vilket kan bidra till att problemen med marin nedskräpning från fisket kan minskas.Det har gjorts ett antal viktiga iakttagelser och rapporten pekar bland annat på att fiskare i alla de nordiska länderna har för lite fokus på “medvetenhet och attityder” om hur man kan bidra till ett renare hav. I rapporten föreslås ett antal möjliga åtgärder. Vissa åtgärder kan lämpa sig för alla länder, men generellt finns det ingen “one size fits all”.
Publication number
2020:021