Program för jämställdhet

Islands ordförandeskap 2019 för Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
De fem nordiska länderna utgör tillsammans en av världens mest jämställda regioner. Länderna har efter 45 år av samarbete på jämställdhetsområdet sett till våra likheter och fört arbetet framåt. Trots de nordiska länderna gemensam värdegrun, är det intressant att se till olikheter och hur vi kan lära av varandra och skapa gemensamma utgångspunkter där varje land drar nytta av andras erfarenheter. De nordiska länderna verkar även på den internationella arenan, där de i linje med FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030 och specifikt det femte målet, utövar inflytande och har höga ambitioner om jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Publikationsnummer
2019:716