Anbudsinbjudan för projekt om Samhällsekonomiska vinster av naturbaserade lösningar i förhållande till höjning av havsnivån, stormfloder och extrema regn

17.05.24 | Stödmöjlighet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om Samhällsekonomiska vinster av naturbaserade lösningar i förhållande till höjning av havsnivån, stormfloder och extrema regn. Tidsfrist för inlämning av anbud är 02.07.2024.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
tis, 2024/07/02 - 15:00
Ekonomisk ram
400 000 DKK
Land
Sverige
Danmark
Island
Finland
Norge
Grönland
Åland
Färöarna

Bakgrund

Klimatanpassning för att begränsa skadorna av klimatförändringarna är ett aktuellt ämne i de nordiska länderna. De senaste åren har översvämningar till följd av stormar och regn orsakat stora översvämningar och ekonomiska förluster i de nordiska länderna. Klimatanpassningslösningar som hanterar vattnet kan kräva stora ytor. Samtidigt finns det många konkurrerande ändamål för marken. Exempel utöver klimatanpassning är livsmedelsproduktion, omställningen till grön energi, växande städer, biologisk mångfald och rekreation. För att skapa en hållbar markanvändning har naturbaserade lösningar (NBL), som bl.a. motverkar konsekvenserna av översvämningar, fått stor uppmärksamhet. En svårighet med att utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av naturbaserade lösningar är att lösningarna innehåller vinster eller nyttor, som inte handlas på någon marknad och därför inte har något marknadspris. Det kan handla om naturvärden, biologisk mångfald, rekreationsvärden och upptag av kväveämnen och koldioxid. NBL kan ge större vinster än traditionella lösningar men riskerar att inte inkluderas i samhällsekonomiska analyser vilket kan leda till en underskattning av fördelarna med NBL jämfört med traditionella lösningar. Det finns därför behov att kartlägga och värdera de icke monetära vinsterna, så att NBL kan bedömas likvärdigt med mer traditionella lösningar.

Syfte med projektet

Projektet har som syfte att:

 1. Identifiera nyttor, t.ex. vad gäller biologisk mångfald, som uppstår i samband med naturbaserade lösningar vid olika sorters klimatanpassningsproblem i de nordiska länderna, och hur nyttorna har värderats eller kan värderas. 
 2. Beräkna förhållandet mellan kostnader och nyttor med och utan inkludering av nyttor, som inte handlas på någon marknad, via exempel på naturbaserade lösningar, för att synliggöra betydelsen av nyttorna utanför marknaden. En samhällsekonomisk analys med kostnader och nyttor både på och utanför marknaden är utgångspunkten för utvärderingen.
 3. Diskutera möjligheten till så kallad benefit transfer av kvantifierade vinster mellan de nordiska länderna samt om naturbaserade lösningar, som har fungerat i ett land, kan överföras till andra geografiska områden. Kostnader och nyttor kan variera kraftigt mellan länderna. Ska man ta hänsyn till det?

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK. Moms (VAT)) ingår i budgeten. Budgetramen ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter och utgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 2. juli, 2024, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av juli och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för rapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/1452/2024

 

Länk till budgetschema:

Länk till anbudsutlysningen finns även här:

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV: s. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid helhetsutvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid 

 • Arbetsplan - Upplägg och planering av arbetet
 • Metoder och hur relevant data och information skall samlas in och bearbetas
 • Kompetens och kvalifikationer samt ansvarsfördelning mellan de som utför projektet
 • Kostnader för planerad tidsåtgång per person, lön per timme (och övriga utgifter)
 • Anbudsgivarens referenser på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Tidsplan
 • Planerad informationsspridning av projektet 

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. 

 

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här: 

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 

 

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna: