Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2022!

08.02.22 | Nyhet
Miljøpris 2022 tyr 2
Photographer
Scanpix.dk

Skotsk høylandsfe på Amager Fælled, en del av Naturpark Amager i København kommune.

I dag åpner Nordisk råds miljøpris 2022 for innstillinger. Samtidig offentliggjøres årets tema: Naturbaserte løsninger – et allsidig svar på samfunnets miljøutfordringer

Med årets tema ønsker man å gjøre oppmerksom på at natur og naturforvaltning utgjør en stor del av løsningen på biodiversitets- og klimakrisen og derfor er en viktig alliert i klimakampen. Dessuten ønsker man å fokusere på at naturbaserte løsninger ikke bare styrker miljøet og det biologiske mangfoldet, men også kan planlegges så det skapes sosial, kulturell og økonomisk verdi.

Sauli Rouhinen, leder for miljøprisens priskomité, sier:

– Tapet av biologisk mangfold og de skadelige virkningene dette har på menneskers helse og velvære, blir stadig tydeligere. Det er innlysende at det er et stigende behov for løsninger med naturen i sentrum. Med årets tema ønsker vi å fokusere på alle de gode eksemplene og initiativene rundt omkring i Norden. På den måten kan vi dele gode praksiser og inspirere til at enda flere tenker i naturbaserte løsninger.

 

Nordisk råds miljøpris deles årlig ut til noen i Norden som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Temaet for prisen skifter fra år til år. Prisvinneren får 300 000 danske kroner.

Les mer om årets tema under.

Tema 2022: Naturbaserte løsninger

Naturen er en grunnleggende forutsetning for all menneskelig aktivitet. På den måten er skogene, det åpne landskapet, parkene og hagene våre og andre økosystemer knyttet til global oppvarming, energiforsyning, vannforsyning, matproduksjon, byplanlegging og helse.

Å beskytte, bevare og styrke naturen har i miljødebatten ofte blitt sett som en utfordring med en sosial eller økonomisk slagside, men sånn trenger det overhodet ikke å være. Koronapandemien som begynte i 2020, har for eksempel økt bevisstheten om hvor viktig det biologiske mangfoldet og adgangen til naturen er for menneskets trivsel og velvære.

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2022 er naturbaserte løsninger. Med dette temaet ønsker vi å gjøre oppmerksom på at natur og naturforvaltning kan bidra med allsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig styrke menneskers helse og trivsel.

Formålet med naturbaserte løsninger varierer naturligvis i forskjellige land, regioner og prosjekter, men innholdet er alltid avhengig av eller inspirert av naturen. Et eksempel er tiltak som etterligner naturens form, strukturer eller prosesser i framstillingen av ​​klimasmarte og gjenbrukelige materialer. Et annet er "rewilding", som handler om å gjeninnføre flora og fauna som ikke lenger finnes naturlig i et bestemt område, samt å la naturen passe seg selv så naturlige prosesser kan forme land og hav, reparere skadede økosystemer og gjenopprette utpinte landskap. I byer kan naturbaserte løsninger bidra til å regulere varme, redusere støy samt rense spillvann, ta opp regnvann og sikre overvannshåndtering i boligområder. Samtidig kan grønne og bærekraftige bymiljøer øke trivselen, og kontakt med forskjellige naturtyper kan styrke menneskers immunforsvar og beskytte mod sykdommer, senke blodtrykket og bidra til bedre mental helse.

Naturbaserte løsninger styrker derfor ikke bare miljøet og det biologiske mangfoldet, men kan også planlegges så det skapes sosial, kulturell og økonomisk verdi.

Naturbaserte løsninger støtter opp om FNs bærekraftmål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gjennom naturbaserte løsninger kan du støtte opp om målene som er relatert til for eksempel helse og livskvalitet (3), rent vann og gode sanitærforhold (6), industri, innovasjon og infrastruktur (9), bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) og klimainnsats (13). Utvikling av naturbaserte løsninger er et av områdene Nordisk ministerråd har prioritert i sin visjon for et grønt Norden.

Alle kan foreslå kandidater

Som den eneste av Nordisk råds priser er innstillingsprosessen for miljøprisen demokratisk, og alle kan derfor foreslå kandidater. 

Tidsfristen for nominering er tirsdag 10. mai.

Hvem kan innstilles?

Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø. Den eller det som prisbelønnes, skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden.  

Tidligere vinnere:

Nordisk Råds miljøpris ble utdelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden.