Miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi

21.09.17 | Nyhet
Arbetsmiljö
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Den nordiska miljömärkningen Svanen skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Detta framgår av rapporten ”Circular Economy and the Nordic Swan Ecolabel”.

Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tjänster inom delningsekonomi kunna ses över. Krav skulle också kunna ställas på möjligheterna att uppgradera produkterna, använda dem på många sätt och modifiera dem för olika ändamål.

Uppgiften gick ut på att utreda hur kriterierna för beviljandet av Svanenmärkningen främjar en miljövänligare konsumtion genom cirkulär ekonomi och hur kriterierna kan utvecklas. Utredningen, som är utförd av Finlands miljöcentral, ingår i ett treårigt projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet.

"I Norden är Svanenmärkningen ett mycket känt märke som värdesätts av konsumenterna. Den är ett verktyg som förutom att den styr konsumtionen även visar produktplaneringen och produktionen i önskad riktning. Därmed lämpar den sig också bra för att främja cirkulär ekonomi", säger Johanna Suikkanen, forskare vid Finlands miljöcentral.

Krav på både livslängd och material

Enligt Suikkanen visar undersökningen att kriterierna redan nu innehåller krav på att produkterna ska ha en lång användningstid och att materialen ska vara återanvändbara och återvinnbara. Vid en uppdatering av kriterierna skulle principerna för cirkulär ekonomi kunna tas bättre i beaktande genom att skärpa kraven på produkternas hållbarhet och livslängd, såsom garanti, möjligheter att reparera produkten och få reservdelar, samt kraven på att materialen och komponenterna ska vara återanvändbara och återvinnbara.

Inom ramen för projektet utreder man också hurdan ny kunskap EU:s miljöavtrycksmetod skulle kunna ge Svanenmärkningen och därigenom stärka miljövänliga produkters konkurrenskraft. Europeiska kommissionen håller på att utveckla en metod för att mäta miljökonsekvenserna under produkternas livscykel och förbättra jämförbarheten av mätresultaten.

Ny metod för miljöavtryck

Miljöavtrycksmetoden som är under utveckling ska till exempel ge information om koldioxidutsläpp, vattenförbrukningen och effekterna för ozonskiktet och eutrofiering i anslutning till produkten. Syftet med metoden är att förena olika miljökonsekvenser och avtryck till en bedömning.

"Det är ingen lätt uppgift. En produkt kan till exempel vara materialeffektiv och ha endast liten påverkan på eutrofieringen av sjöar och havsområden, men negativ påverkan på klimatet. Hur bra miljöavtryck en produkt får skulle då bero på vilken vikt olika miljöpåverkningar miljökonsekvenser har. Att miljöpåverkningarna är så mångfacetterade är en utmaning både för miljömärkningarna och för kommunikationen kring dem", säger Suikkanen.

Projektet Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck pågår till slutet av 2018. Utöver utredningarna vill projektet ge Nordiska ministerrådet och Europeiska kommissionen rekommendationer om hur det nya miljöavtrycket och Svanenmärkningen tillsammans kan främja miljövänliga produkter.

Läs rapporten här:

Projektsida