Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Menneskehandel må settes høyere på dagsorden i Norden

28.10.15 | Nyhet
Carl Haglund
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
En av de største illegale økonomiene i verden går ut på å redusere mennesker til varer som kan kjøpes og selges. Det vil Midtengruppen i Nordisk råd sette en stopper for, derfor har de fremmet et forslag for å skyve bekjempelsen av menneskehandel høyere opp på dagsorden i det nordiske samarbeidet.

- Norden bør ta en lederrolle i det internasjonale arbeidet med å bekjempe menneskehandel. Antallet fellende dommer i menneskehandelsaker er svært lavt. Bakmennenes risiko er lav, mens forventet profitt er høy. Dette kan vi ikke leve med. Risikoen må bli høy, mens profitten må reduseres , sier leder av Midtengruppen, Carl Haglund, på vegne av gruppen.

Europarådets konvensjon om til-tak mot menneskehandel definerer menneskehandel som rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om eller bruk av vold eller annen form for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en per-son som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting.

Antallet fellende dommer i menneskehandelsaker er svært lavt. Bakmennenes risiko er lav, mens forventet profitt er høy. Dette kan vi ikke leve med. Risikoen må bli høy, mens profitten må reduseres

Gjennom internasjonale konvensjoner er de nordiske land forpliktet til å hjelpe og yte bistand til ofre for menneskehandel, blant annet gjennom Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel fra 2005, FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet fra 2000, samt tilleggsprotokollen om menneskehandel.

Samarbeid gir mer effektiv bekjempelse

- Det er en globalisert verden, og kriminalitet begås i større og større grad på tvers av landegrensene. Slaveriet må derfor bekjempes ved bedre samarbeid på nordisk nivå, og gjennom et bredt internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom internasjonale og regionale organisasjoner, og mellom myndigheter og frivillige organisasjoner, sier Haglund på vegne av Midtengruppen.

På bakgrunn av ovenstående foreslår Midtengruppen at Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

  • å intensivere arbeidet mot menneskehandel med fokus på felles nordisk samarbeid og grenseoverskridende tiltak
  • å ytterligere styrke det internasjonale samarbeidet knyttet til bekjempelse av menneskehandel
  • å arbeide for at politiet, ansvarlige myndigheter, tollvesenet, personell i eldreomsorgen, personell på asylmottak, helsepersonell, lærere med flere berørte personellkategorier, får kompetanse til bedre å kunne identifisere ofre for menneskehandel
  • å gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling arbeide for at ofre for menneskehandel gis en god behandling.'
  • å stimulere de enkelte medlemsland så langt det er mulig til å foreta en gjennomgang av lovgivningen, med formål å vurdere skjerpelser i straffeskalaen for menneskehandel