Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Her kan du læse om hvornår en person med en uddannelse fra udlandet har behov for en særlig godkendelse af uddannelsen i form af en autorisation eller en licens. samt hvilke instanser der tager disse beslutninger. Du kan desuden læse om hvad du skal gøre når du vil have en finsk uddannelse anerkendt i udlandet.

En arbejdsgiver kan som regel selv vurdere om en udenlandsk uddannelse giver den nødvendige kompetence, men inden for visse professioner er det et krav at uddannelsen er erhvervsmæssigt anerkendt. En erhvervsmæssig anerkendelse af din uddannelse er en myndighedsafgørelse om hvilke kompetencer din udenlandske uddannelse giver inden for regulerede professioner.

Regulerede professioner i Finland

Med regulerede professioner menes jobfunktioner som ifølge loven kun må udføres hvis bestemte kompetencekrav i form af en given eksamen eller uddannelse er opfyldt. De regulerede professioner omfatter både stillinger, opgaver og professioner inden for den offentlige sektor som kun må udføres hvis man har en tilladelse til at udføre den pågældende profession. Afgørelser om retten til at udøve en bestemt profession tages af myndighederne inden for den pågældende branche, som eksempelvis Valvira, når det gælder arbejde inden for sundhedssektoren.

Du kan finde information om alle regulerede professioner i Finland og de relevante myndigheder på Utbildningsstyrelsens netsted.

Anerkendelse af finske uddannelser i udlandet

Det internationale princip i forbindelse med anerkendelse af uddannelser er at den modtagende part foretager en vurdering af den udenlandske uddannelses niveau, og de kompetencer som den pågældende eksamen medfører. Der er ingen mulighed for fra finsk side direkte at påvirke den afgørelse, som myndighederne i et andet land kommer frem til. Selv om der findes visse generelle bestemmelser i EU's direktiver eller i internationale aftaler, træffer enkelt land selv beslutningen om hvordan reglerne skal gennemføres og hvordan de skal bruges i specifikke situationer.

Utbildningsstyrelsen fungerer som det nationale knudepunkt for det generelle system for anerkendelse af uddannelser inden for det europæiske fællesskab. Styrelsens opgave er at informere om uddannelser og kompetencer samt anerkendelsesprocedurerne i forhold til uddannelser i Finland og i andre medlemslande.

Ved behov yder Utbildningsstyrelsen rådgivning til personer som har aflagt en eksamen i Finland og som ønsker at få den anerkendt i et andet medlemsland.

En finne som rejser til udlandet med henblik på at søge arbejde bør i forvejen kontakte myndighederne i landet og undersøge hvordan anerkendelsesproceduren er i det pågældende land og hvilke dokumenter der kræves for at uddannelsen kan anerkendes.

Hvis du søger om anerkendelse af din finske eksamen i udlandet kan Europass-dokumenter være nyttige, især som bilag til eksamensbeviser beregnet til internationalt brug. Du kan også søge om en særlig udtalelse fra Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen udarbejder mod betaling ekspertudtalelser om finske uddannelser med henblik på brug i internationale sammenhænge. Udtalelsen kan gives for gennemførte uddannelser som indgår i Finlands officielle eksamensstruktur.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.