Islandske dagpenger

Atvinnuleysisbætur á Íslandi
Her finner du informasjon om hvordan du får arbeidsledighetstrygd og kan sikre deg en inntekt om du blir arbeidsledig på Island.

Det er viktig å sette seg inn i reglene vedrørende inntekter ved arbeidsledighet dersom man flytter mellom nordiske land. På Island er det Arbeidsdirektoratet (Vinnumálastofnun) som har ansvar for hele dagpengeordninga – det gjelder både registrering, veiledning og kontroll.

Dagpenger

Lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende

For å ha rett til dagpenger på Island, er det et krav at du på et eller annet tidspunkt har arbeidet i landet. Det er først og fremst arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i alderen 18–70 år som under visse forutsetninger har rett til dagpenger:

Stønadsmottakeren må ha arbeidet i minst 25 prosent stilling i tre av de siste tolv månedene.

Det er et krav at personen er arbeidsledig, aktivt arbeidssøkende, arbeidsfør og villig til å ta alle typer vanlig arbeid hvor som helst i landet.

Stønadsmottakeren må også være bosatt og oppholde seg på Island.

Studenter

Ifølge loven om dagpenger har studenter ikke rett til ytelser, med unntak av når Arbeidsdirektoratet har definert utdanninga som et arbeidsmarkedstiltak.

 

 

Hvor lenge kan du motta dagpenger?

Er man arbeidsledig, kan man motta dagpenger i 30 måneder fra man først søkte om stønad fra Arbeidsdirektoratet.

Hvor mye kan du få utbetalt?

De første to ukene man er arbeidsledig, får man utbetalt et grunnbeløp. I de neste tre månedene er det den tidligere inntekten din som bestemmer hvor mye du får utbetalt, dersom vilkårene for inntektsavhengige ytelser er oppfylt.

Du må betale et lovfestet pensjonsinnskudd av dagpengene, samtidig som Arbeidsdirektoratet betaler for andelen arbeidsgiver ellers hadde skutt inn. Om ønskelig sørger Arbeidsdirektoratet for at en del av dagpengene går til fagforeningskontingent.

Merk at varigheten av inntektsavhengige dagpenger er midlertidig utvidet fra tre til seks måneder. Dette gjelder for alle som ikke fullt ut har brukt opp retten sin til inntektsavhengige dagpenger. Bestemmelsen gjelder til og med 30. September 2021.

 

Hvordan søker du om dagpenger på Island?

Er du arbeidsledig, søker du om dagpenger på nettsidene til Arbeidsdirektoratet eller hos et av etatens sørviskontorer. De som søker om dagpenger, må også registrere seg som arbeidssøkende.

 

Folk som arbeider i flere land samtidig

Hovedregelen er at man mottar arbeidsledighetstrygd fra landet man arbeider i. Ta kontakt med din arbeidsledighetskasse for mer informasjon om regler som gjelder for folk som arbeider i to land.

 

Overføring av dagpengerettigheter mellom land

Det er mulig å overføre dagpengerettigheter mellom land innenfor EØS-området (EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein) med attesten PD U1. Betingelsen for å få attest U1 er at man har arbeidet som lønnstaker i en bedrift som omfattes av en trygdeordning, eller vært selvstendig næringsdrivende. De som har vært selvstendig næringsdrivende, må ha betalt inn arbeidsgiveravgift basert på inntektene sine. Mer informasjon om dette får du hos Arbeidsdirektoratet. For å kunne motta dagpenger fra et annet land med U1, må du ha arbeidet på i Island i minst en måned.

Personer som har opparbeidet seg rett til dagpenger på Island en gang i løpet av de siste fem årene, kan beholde dagpengerettighetene dersom de sammenhengende har vært omfattet av ulike trygdeordninger mens de arbeider i Norden. Har de vært det, kan de har rett på dagpenger på Island, selv om de ikke har vært i arbeid etter at de returnerte til Island. Vilkåret er at de har hatt rett på dagpenger før de forlot Island. Disse personene kan få attesten U1 for å bekrefte medlemskapet sitt i trygdeordninga.

Forsørging av barn under 18 år

En person som mottar ordinære dagpenger, får også et tillegg for hvert barn på 6 % av det fulle beløpet for ordinære dagpenger, ISK 18 445 per måned.

En person som mottar inntektsavhengige dagpenger, får et tillegg for hvert barn på 4 % av det fulle beløpet for ordinære dagpenger, ISK 12 297 per måned.

Personer som har arbeidet i Danmark

Har du arbeidet i Danmark og betalt innskudd til en dansk a-kasse, må du søke om attesten PD U1 fra den danske a-kassa di. Har du ikke betalt innskudd til en dansk a-kasse, skriver det danske arbeidsdirektoratet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, ut attesten.

Personer som har arbeidet i Finland

Har du arbeidet i Finland og betalt innskudd til en finsk a-kasse, må du søke om attest PD U1 fra den finske a-kassa di. Har du ikke betalt innskudd til en finsk a-kasse, kan du få attesten hos det finske rikstrygdeverket (Folkpensionsanstalten).

 

Personer som har arbeidet i Norge

Har du arbeidet i Norge, er det NAV som skriver ut attest PD U1, som blir brukt til å overføre dagpengerettigheter til Island. På nettsidene til NAV finner du informasjon om hvordan du søker om PD U1-attesten og hva du må legge ved for at søknaden kan bli behandlet. Søknaden skal sendes til NAV, og du må legge ved bekreftelse på alle arbeidsforholdene du har hatt i Norge, kopi av arbeidsavtaler og kopi av lønns- og trekkoppgaver for de årene du søker om attest PD U1 for.

Personer som har arbeidet i Sverige

Har du arbeidet i Sverige og betalt innskudd til en svensk a-kasse, må du søke om attest PD U1 fra den svenske a-kassa di. Har du ikke betalt innskudd til en svensk a-kasse, kan du få attesten hos Alfa-kassen.

Islandske dagpenger mens man søker etter arbeid utenlands

Under visse forutsetninger kan du beholde de islandske dagpengene i inntil tre måneder dersom du flytter til et annet nordisk land for å søke arbeid. Arbeidssøkere innenfor EØS-området, inkludert de nordiske landene, må skaffe seg attest U2 i hjemlandet. Det er ikke mulig å søke arbeid utenfor Island og samtidig motta dagpenger uten U2-attesten.

De viktigste vilkårene for å få utstedt U2-attesten er at du må være helt arbeidsledig, ha mottatt dagpenger i fire uker sammenhengende før avreise og ikke ha avslått et jobbtilbud.

Man må søke om attesten tre uker før avreise. Den er gyldig i inntil tre måneder.

Når du kommer til det landet du ønsker å søke arbeid i, må du registrere deg hos arbeidsformidlinga der innen sju dager fra du forlot Island, om du skal ha rett til dagpengeytelser fra den dagen. Registrerer du deg hos arbeidsformidlinga etter at det har gått sju dager, har du bare rett til dagpenger ved arbeidsledighet fra dagen du registrerte deg. Legg merke til at du må følge reglene i det nordiske landet du søker om arbeid i.

Om du ikke får tilbud om arbeid

Om du ikke får arbeid utenlands i løpet av tre måneder, må du flytte tilbake til Island og registrere deg hos Arbeidsdirektoratet om du skal beholde dagpengerettighetene dine. Dersom du ikke returnerer til Island etter tre måneder utenlands, har du ikke lenger rett til ytelser.

Om du får tilbud om arbeid

Får du arbeid utenlands, må du vanligvis bli medlem av folketrygden i det nye landet du arbeider i. Det betyr at du må registrere deg i en arbeidsledighetskasse i det nye landet. Du må bruke attest PD U1 til å flytte dagpengerettighetene dine fra Arbeidsdirektoratet til arbeidsledighetskassa i det nye landet du arbeider i. På Island er det Arbeidsdirektoratet som skriver ut attest PD U1.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Arbeidsdirektoratets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger på telefon (+354) 515 4800. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.