Svenske dagpenger ved arbeidsledighet

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge
Slik finner du en svensk arbeidsledighetskasse, blir arbeidsledighetsforsikret i Sverige og opptjener rett til dagpenger fra Sverige. Du kan også se reglene for hva som gjelder hvis du pendler til en jobb i et annet nordisk land, blir arbeidsløs og skal søke om dagpenger fra utlandet.

Hvis du blir arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet. Det forutsetter at du er arbeidsledighetsforsikret. I noen nordiske land skjer dette automatisk når du jobber, mens du i andre land må melde deg inn i en arbeidsledighetskasse. Hvis du har bodd i et nordisk land og jobbet i et annet, eller hvis du flytter mellom to nordiske land, må du være spesielt oppmerksom på hvilke regler som gjelder.

Arbeidsledighetsforsikring i Sverige

Hvis du jobber i Sverige, vil det i de fleste tilfeller være de svenske trygdereglene som gjelder for deg, så du må melde deg inn i en svensk arbeidsledighetskasse (a-kasse) for å være arbeidsledighetsforsikret.

Det er frivillig om du vil være medlem av en a-kasse i Sverige, men de fleste velger å være det fordi medlemskapet gir økonomisk sikkerhet ved arbeidsledighet.Du må selv kontakte en svensk a-kasse for å bli medlem.

I Sverige kan du som oppfyller visse betingelser, få arbeidsledighetsdagpenger. Den svenske arbeidsledighetsforsikringen består av to deler, en generell grunnforsikring (grunnbeløp) og en frivillig inntektstapsforsikring (inntektsrelatert kompensasjon). For å være berettiget til inntektsrelatert kompensasjon må du være medlem av en a-kasse.

Kan jeg bli arbeidsledighetsforsikret i Sverige?

Alle som jobber i Sverige, er arbeidsledighetsforsikret i form av en generell grunnforsikring. Hvis du dessuten er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du også ha rett til en forsikring som gjelder for tap av inntekt. Du har bare rett til arbeidsledighetsdagpenger hvis du oppfyller vilkårene for dagpenger.

Se avsnittet “Hvilke vilkår må jeg oppfylle for å ha rett til svenske arbeidsledighetsdagpenger?” lenger nede i denne artikkelen.

Hvordan fungerer arbeidsledighetsforsikring i Sverige?

Den svenske arbeidsledighetsforsikringen består av to deler, en generell grunnforsikring og en frivillig inntektstapsforsikring. Begge deler omfatter både ansatte og næringsdrivende. Grunnforsikringen utbetales bare til arbeidssøkende fra de er 20 år. For å være berettiget til inntektsrelatert kompensasjon må du være medlem av en arbeidsledighetskasse.

I Sverige er det arbeidsledighetskassene som utbetaler arbeidsledighetsytelsen.

Kan jeg bli medlem i en arbeidsledighetskasse i Sverige?

Du har rett til å bli medlem av en a-kasse hvis du er ansatt innenfor ansettelsesområdet på søknadstidspunktet. Hvis du ikke arbeider på søknadstidspunktet, har du også rett til å bli medlem av en arbeidsledighetskasse hvis du oppfylte betingelsene da du sist var i jobb.

Du har ikke rett til å bli medlem av en a-kasse hvis du har fylt 64 år. Du har heller ikke rett til å være medlem av mer enn én a-kasse om gangen.

Du kan finne ytterligere opplysninger om arbeidsledighetskassene i Sverige hos a-kassenes felles organisasjon Sveriges a-kassor.

Dagpenger ved arbeidsledighet i Sverige

Hvis du er arbeidsledig, må du søke om dagpenger i landet der du bor. Det gjelder også hvis du har jobbet i et annet nordisk land..

Hvilke vilkår må jeg oppfylle for å ha rett til svenske arbeidsledighetsdagpenger?

Du har rett til arbeidsledighetsdagpenger hvis du oppfyller de generelle vilkårene og arbeidsvilkåret:

Du oppfyller de generelle vilkårene hvis du:

 • er arbeidsfør og uhindret kan jobbe minst 3 timer hver arbeidsdag og i gjennomsnitt minst 17 timer i uken
 • er registrert som jobbsøkende hos den offentlige arbeidsformidlingen og
 • også står til disposisjon for arbeidsmarkedet

Arbeidsvilkåret er oppfylt hvis du i en periode på tolv måneder umiddelbart før dagen du ble arbeidsledig:

 • har hatt inntektsarbeid i minst 6 måneder og utført arbeidet i minst 80 timer per kalendermåned, eller
 • har hatt inntektsarbeid i minst 480 timer i en sammenhengende periode på 6 kalendermåneder og utført arbeidet minst 50 timer i hver av disse månedene

Hvor lenge kan jeg få dagpenger i Sverige?

Hvis du oppfyller betingelsene for arbeidsledighetsdagpenger, bevilger arbeidsledighetskassen deg en dagpengeperiode på 300 dagpengedager. Foreldre som på dag 300 har barn under 18 år, kan få ytterligere 150 dagpengedager.

Før dagpengene begynner å bli utbetalt, har du 6 dagers karens.

Hvor mye kan jeg få i dagpenger i Sverige?

Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, eller hvis du er medlem av en arbeidsledighetskasse, men ikke oppfyller medlemsvilkåret, er du berettiget til grunnbeløpet. Grunnbeløpet er uavhengig av tidligere inntekt og utgjør maksimalt 365 svenske kroner per dag. Hvis du har arbeidet mindre enn full tid, reduseres grunnbeløpet proporsjonalt med arbeidstiden.

Har du vært medlem av en arbeidsledighetskasse i minst 12 måneder og oppfylt arbeidsvilkårene da du sist gikk inn i arbeidsledighetskassen, er du berettiget til inntektsrelaterte dagpenger.

Når du har rett til inntektsrelaterte arbeidsledighetsdagpenger, er nivået for de første 100 dagene 80 % av din tidligere inntekt (men maksimum 910 svenske kroner per dag).

Arbeidsledighetsdagpengenivået for de resterende 200 dagene er 70 % av din tidligere inntekt (men maksimum 760 svenske kroner per dag). Hvis du har arbeidet mindre enn heltid, reduseres den økonomiske godtgjørelsen proporsjonalt med arbeidstiden.

Hvordan søker jeg om dagpenger i Sverige?

Du må søke om arbeidsledighetsdagpenger i den arbeidsledighetskassen du er medlem av. Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse eller ikke ønsker å søke om medlemskap i en arbeidsledighetskasse, kan du søke om arbeidsledighetsdagpenger hos Alfa-kassen.

Din søknad om arbeidsledighetsdagpenger og andre blanketter sender du til din arbeidsledighetskasse. Du finner blankettene du trenger for å søke om arbeidsledighetsdagpenger, på den respektive arbeidsledighetskassens nettside.

I hvilket land søker jeg om dagpenger hvis jeg pendler til en jobb i utlandet?

Hvis du jobber i ett land og bor i et annet, søker du om arbeidsledighetsdagpenger i landet der du bor, hvis du blir helt arbeidsledig.

Hvis du bor i Sverige og har jobbet i et annet nordisk land og blir helt arbeidsledig, er det viktig at du sender søknaden din til arbeidsledighetskassen i Sverige straks etter at arbeidet har opphørt. Det vil si den første arbeidsledige dagen. Hvis du er delvis eller periodevis arbeidsledig, skal du søke om supplerende arbeidsledighetsdagpenger i landet du jobber i.

Hvor skal jeg være arbeidsledighetsforsikret hvis jeg jobber i flere land?

Utgangspunktet er at du må være arbeidsledighetsforsikret i landet der du jobber. For mer informasjon om hva som gjelder hvis du jobber i to land, bør du kontakte din arbeidsledighetskasse og spørre dem til råds.

Legge sammen forsikringsperioder når du har jobbet i utlandet

For å være berettiget til arbeidsledighetsdagpenger og medregne forsikringsperioder, ansettelsesperioder eller perioder med virksomhet som selvstendig næringsdrivende som du har gjennomført i andre EU/EØS-land og Sveits, kreves det normalt at du nylig har jobbet i Sverige når du søker om dagpenger i Sverige.

Mellom de nordiske landene gjelder den nordiske konvensjonen om trygd. Ifølge denne konvensjonen er det en såkalt femårsregel som betyr at du som har vært dekket av den svenske arbeidsledighetsforsikringen og deretter har bodd og jobbet i et annet nordisk land, kan bli omfattet av den svenske arbeidsledighetsforsikringen igjen hvis du vender tilbake til Sverige innen fem år. Hvis du senest jobbet i et annet nordisk land, kan du under visse forutsetninger søke om arbeidsledighetsdagpenger i Sverige og medregne forsikringsperioder, ansettelsesperioder eller perioder av virksomhet som selvstendig næringsdrivende fra ditt tidligere arbeid/arbeidsland.

Du må søke om medlemskap i en svensk arbeidsledighetskasse innen 8 uker fra tidspunktet da du slutter å være forsikret i landet du flytter fra, for å ha mulighet til å opprettholde en sammenhengende tolvmåneders forsikringsperiode. Du må dessuten søke om medlemskap i en arbeidsledighetskasse for fagområdet du sist jobbet innenfor.

Når du har jobbet i et annet nordisk land, må du dokumentere arbeids- og forsikringsperiodene dine med blanketten PD U1 for å søke om arbeidsledighetsdagpenger i Sverige.

Jeg har jobbet i Danmark

Hvis du har jobbet i Danmark og har vært medlem av en dansk a-kasse, må du søke om dokument PD U1 fra din a-kasse i Danmark. Hvis du ikke har vært medlem av en a-kasse, utstedes dokumentet av Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Jeg har jobbet i Finland

Hvis du har jobbet i Finland og har vært medlem av en finsk a-kasse, må du søke om dokument PD U1 fra din a-kasse i Finland. Hvis du ikke har vært medlem av en a-kasse, utstedes blanketten av Folkpensionsanstalten.

Jeg har jobbet på Færøyene

Du er automatisk med i en a-kasse når du jobber på Færøyene. Hvis du har jobbet på Færøyene, må du derfor kontakte Arbeiðsloysisskipanin for informasjon om å få overført arbeidsledighetsforsikringen din til Sverige.

Jeg har jobbet på Grønland

På Grønland kan du få utstedt blanketten Ophold- og skatteattest. For at myndigheten skal kunne utstede blanketten, må du oppgi navn, fødselsdato (eventuelt dansk personnummer) og din grønlandske arbeidsgiver. Opplysningene skal sendes til sydtax@nanoq.gl.

Jeg har jobbet på Island

På Island utstedes dokument PD U1 av arbeidsformidlingen.

Jeg har jobbet i Norge

I Norge er det NAV som utsteder dokument PD U1, som du må bruke når du skal overføre dagpengerettighetene dine til Sverige. På NAVs nettsted finner du informasjon om hvordan du søker om dokument PD U1, og hvilke forhold du må dokumentere for å kunne søke. Du må sende inn søknaden til NAV, sammen med en bekreftelse på arbeidsforholdene dine i Norge, en kopi av kontrakt/arbeidsavtale og en kopi av lønnsslipper og skatteligninger for den perioden du søker om attesten PD U1 for.

Jeg har jobbet i Sverige

Hvis du har jobbet i Sverige og har vært medlem av en svensk a-kasse, må du søke om dokument PD U1 fra din a-kasse i Sverige. Hvis du ikke har vært medlem av en a-kasse, utstedes dokumentet av Alfa-kassen.

Søke jobb i utlandet med a-kasse fra hjemlandet

Hvis du mottar dagpenger ved arbeidsledighet fra et nordisk land, kan du i visse tilfeller ta med deg dagpengene til utlandet i opptil tre måneder mens du søker jobb der.

Kan jeg ta med meg svenske dagpenger utlandet?

Dersom du mottar dagpenger i Sverige, kan du ta med ytelsen i tre måneder hvis du vil søke jobb i et annet nordisk land. Du må imidlertid oppfylle visse betingelser. For eksempel:

 • Du må være medlem av en svensk arbeidsledighetskasse eller tilknyttet Alfa-kassen.
 • Du må være berettiget til dagpenger senest den dagen du reiser fra Sverige.
 • Du må sammenlagt ha vært meldt til arbeidsformidlingen som helt ledig og ha stått til rådighet på arbeidsmarkedet i minst fire uker etter sist gang du ble arbeidsledig.

For å få svenske dagpenger mens du søker arbeid i utlandet, må du ha en blankett PD U2 fra Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring (IAF).

Hva skal jeg gjøre når jeg søker jobb i utlandet med svensk a-kasse?

Når du kommer til landet du vil søke jobb i, må du melde deg hos arbeidsformidlingen innen sju dager fra avreisedagen for å kunne motta arbeidsledighetsdagpenger fra avreisedagen. Hvis du registrerer deg på arbeidsformidlingen etter at disse sju dagene har gått, kan du bare få dagpenger fra datoen du registrerte deg. Vær oppmerksom på at du må følge reglene i de andre nordiske landene mens du er der for å søke jobb. Det vil fortsatt være din svenske a-kasse som utbetaler dagpengene.

 • Kontakt din a-kasse i Sverige i god tid før du har planlagt å reise, for å orientere deg om spesielle krav, tidsfrister og eventuell ventetid i saksbehandlingen.
 • Hvis du ikke finner jobb i utlandet i løpet av de tre månedene, må du, for å beholde retten til svenske dagpenger, vende tilbake til Sverige og melde deg hos din a-kasse og ved arbeidsformidlingen. Dersom du ikke kommer hjem før perioden på tre måneder er slutt, opphører retten til støtte.
 • Hvis du finner jobb i utlandet, må du som regel arbeidsledighetsforsikres i det nye arbeidslandet. Kontakt din svenske a-kasse samt arbeidsformidlingen i arbeidslandet.

Kan jeg søke jobb i Sverige med dagpenger fra utlandet?

Hvis du mottar dagpenger i et annet nordisk land, kan du under visse betingelser søke arbeid i Sverige. Kontakt arbeidsledighetskassen i hjemlandet for mer informasjon.

Mer informasjon

Mer detaljert informasjon om svensk arbeidsledighetsforsikring, hvor mye du kan få i dagpenger, kontaktopplysninger til de forskjellige arbeidsledighetskassene, informasjon om den nordiske konvensjonen og EU-regler på arbeidsledighetsforsikringsområdet finnes på den svenske arbeidsformidlingens, IAFs og Sveriges a-kassors nettsider.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.