Guide: studere på Åland

Studiemedel studerande
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på hvis du planlegger å begynne å studere på Åland. Siden skal også fungere som en huskeliste.

Utdanning

Utdanningssystemet på Åland består av førskole, grunnskole, videregående utdanning, høyskoleutdanning (yrkeshøyskoleutdanning og kursvirksomhet) og folkehøyskoleutdanning. Alle skoler på Åland og informasjon om disse finner du på siden Utdanningssystemet på Åland.

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning sikrer alle nordboere mulighet for å søke på en offentlig høyere utdanning i et annet nordisk land på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne innbyggere.

Søknad og opptak

På Åland er det krav om svensk B1-nivå, men nordiske elever er fritatt for dette kravet. I det ålandske fellesopptaket kan du søke om studieplass ved Ålands folkhögskola, Ålands lyceum og Ålands yrkesgymnasium. Du kan lese om søknad og opptakskrav på Ålands Gymnasiums side.

Du kan lese om søknad og opptakskrav på Ålands Gymnasiums side.

Svensk for innflyttere

For å blant annet forberede deg på å studere videre på en svenskspråklig skole tilbyr Medborgarinstitutet (Medis) språkkurs for personer med et annet morsmål enn svensk. Alle skoler på Åland er svenskspråklige.

Karakterskalaer på Åland

Her finner du informasjon om karakterskalaene som brukes på Åland. Du kan lese om karakterskalaen for grunnskolen på Åland, for utdanninger på videregående nivå på Åland, Ålands yrkesgymnasium og Högskolan på Åland samt om omregning av nordiske karakterer til ålandske. Hvis du søker på utdanninger på Åland med et nordisk vitnemål, trenger du ikke å regne om dine nordiske karakterer til ålandske selv.

Bolig på Åland

Her kan du lese om studentboliger på Åland samt om botillegg på Åland og kriteriene for å få det. Husk å melde flytting i tide. Du kan melde flytting en måned i forveien eller senest en uke etter flyttedagen.

Studiestøtte på Åland

Her kan du lese om hvordan du kan finansiere studiene dine hvis du kommer til Åland for å studere. Du kan lese om studiestøtten, som kan bestå av studiepenger, voksenstudiepenger, botillegg, forsørgertillegg med mer. Åland har egen studiestøttelovgivning som minner om den finske. På Åland er det AMS som behandler alle saker som gjelder studiestøtte. Du må oppfylle visse vilkår for at du skal ha rett til studiestøtte fra Åland.

Hvis du skal jobbe ved siden av studiene, kan din sosialforsikring flyttes til landet der du jobber. Les mer på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Helsevesenet på Åland

Hvis du kommer til Åland fra et annet nordisk land for å studere, anses ditt opphold på Åland som regel for å være midlertidig. Da tilhører du trygdesystemet i avreiselandet. Studenter fra alle nordiske land har rett til helsetjenester på Åland.

Godkjenning av utenlandsk utdanning på Åland

Her kan du lese om hvordan du får den utenlandske utdanningen din godkjent på Åland. Du kan også lese om validering på Åland.

Studerandekåren

Studerandekåren er til for deg som studerer på Åland

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om det ålandske utdanningssystemet, kan du kontakte Utbildning och Lärande hos Ålands landskapsregjering.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.