Unges trivsel på den politiske dagsorden

03.12.20 | Nyhet
Demokrati for unge liv
Fotograf
norden.org
De fleste unge trives med sine liv, men andelen som mistrives øker. Det vil de nordiske utdannelsesministre nå sette under lupen. Hvorfor skjer det, og hva kan utdannelsessektoren bidra med får å øke trivselen blant unge mennesker?

Den nye visjonen for det nordiske samarbeide har et særlig fokus på konkurransedyktig og sosialt bæredyktig Norden, som fremmer kunnskap, inkludering og samhold. En viktig forutsetning for dette er at unge mennesker trives. Da er det viktig å forebygge mistrivsel.  Ikke minst har den sosiale isolasjonen under den rådende pandemi bidratt til at flere unge mistrives.

Det er fortsatt slik at unge fra familier med lav utdannelse og inntekt er mest under press i forhold til trivsel og utsatthet, men nå vokser også andelen unge som mistrives i sosioøkonomisk sterke familier. Den danske minister for utdannelse og forsking, Ane Halsboe-Jørgensen er urolig for, men også imponert av ungdommene.

-Jeg er imponert over, hvordan våre unge takler pandemien. De bakker opp om retningslinjene, deltager aktivt i deres utdannelse og finner sammen på nye måter. Men vi må ikke lukke øynene for, at det også er harde tider, og det kan være vanskelig for mange. Kanskje mer enn noensinne har vi bruk for fellesskap. Derfor er jeg glad for, at vi på tvers af Norden nå setter fokus på, hvordan unge har det – både nå og helt generelt. Vi kan lære mye av hverandre, sier Ane Halsboe-Jørgensen.

Den nordiske samfunnsmodellen har bidratt til sosial mobilitet og mulighet for selvrealisering. Det er på alle måter en ønsket utvikling, men alle medaljer har en bakside.

I dagens samfunn har det også vokst fram et fokus på individuelle prestasjoner - og de skal være gode. Det alminnelige er ikke lenger godt nok. Idéen om det perfekte er blitt den nye normalen.

Samtidig er mistrivsel blant unge en sammensatt problemstilling og kan skyldes flere faktorer. Det pekes på en rekke problemstillinger knyttet til sosiale medier, digitalisering og mangel på ekte relasjoner, men også utdannelse spiller en viktig rolle. Blant annet en voksende prestasjonskultur.

En generell tendens til løpende testing og målinger av elevene kan bidra til at utdannelse forbindes med konstant press. Undersøkelser viser også at prestasjonspresset også kommer fra de unges selv, deres foreldre, utdannelsessystemet og samfunnsdebatten. De unge sier også at de mangler et fellesskap under utdannelsen.

Det danske formannskapet har satt fokus på hva utdannelsessektoren kan bidra med for å bedre de unges faglige og sosiale trivsel.

 

De nordiske utdannelsesministre vil ta initiativ til en studie som skal kartlegge innsatser som virker positivt på unges trivsel.  Under sitt digitale møte torsdag 3. desember utvekslet utdannelse- og forskningsministrene kunnskap og erfaringer på området. I løpet av 2021 planlegger Danmark også en internasjonal konferanse med fokus på trivsel.