”Solstranddeklarationen”

12.06.12 | Deklaration
Nordisk deklaration om nedmontering av gränshinder mellan de nordiska länderna på social- och hälsoområdet.

Information

Adopted
12.06.2012
Location
Bergen

”Solstranddeklarationen”

De nordiska social- och hälsoministrarna samlade till möte den 11 –12 juni 2012 på Solstrand hotell utanför Bergen vill betona vikten av en gemensam nordisk utbildnings- och arbetsmarknad som en del av ryggraden i det nordiska samarbetet. Tillsammans med ansvariga parter i arbetslivet lägger de nordiska välfärdsstaterna grunden till en flexibel och konkurrenskraftig arbetsmarknad där tröskeln är låg när det gäller omställning. En viktig förutsättning för att vidareutveckla dagens system är att säkerställa att personer som flyttar över gränserna aldrig står utan rimligt socialt eller hälsomässigt stöd till följd av att de har använt sig av sin rätt att arbeta eller bo i ett annat nordiskt land. 

En nordisk expertgrupp har sedan hösten 2010 arbetat under ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor (ÄK-S) och ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A). Gruppen har haft i uppgift att utreda de gränshinder som personer som förflyttar sig mellan de nordiska länderna stöter på när det gäller arbetsmarknad, social trygghet/pension, sociala tjänster och socialt bistånd.

I sin slutrapport har expertgruppen identifierat ett visst antal gränshinder och har vidare kommit med förslag på hur dessa hinder kan lösas. Flera av gränshindren som behandlas i rapporten hänger samman med EU och EES-rättsliga förhållanden som inte enbart gäller mellan de nordiska länderna, utan också i förhållande till andra EU-/EES-länder och Schweiz. Förutom att beskriva de konkreta gränshindren betonar också gruppen vikten av att förankra ett fortsatt arbete med sikte på att lösa konkreta problem som kan uppstå när personer flyttar mellan de nordiska länderna.

Samtidigt som man tar höjd för att de nordiska länderna alla har sin egenart, som bottnar i egna politiska beslut och behov av lösningar, förbinder sig de nordiska social- och hälsoministrarna att arbeta vidare, både genom en grundlig genomgång och utvärdering av rapporten på nationell nivå och i arbetet på supranationell nivå, med sikte på att hitta konkreta lösningar på gränshinder. På nordisk nivå ser till dessutom till att följa upp rekommendationerna i rapporten i de befintliga samarbets- och styrorganen, och att det också finns ett behov av att arbeta vidare med sikte på att komma fram till en mer gemensam definition på vad som utgör ett gränshinder och vad som inte gör det.

Vi vädjar till Sverige som kommande ordförandeland att återkomma med en lägesrapport över den fortsatta uppföljningen på mötet för social- och hälsoministrarna år 2013.

De nordiska social- och hälsoministrarna kommer tillsammans att följa användningen av denna nordiska deklaration och vidta de åtgärder som kan vara ändamålsenliga och som utvecklingen kan ge möjlighet för.

Solstrand i Bergen, den 12 juni 2012