Solstranderklæringen

12.06.12 | Deklarasjon
Nordisk erklæring om nedbygging av grensehindre mellom de nordiske land på sosial- og helseområdet.

Informasjon

Adopted
12.06.2012
Location
Bergen

”Solstranderklæringen”

De nordiske sosial- og helseministre samlet til møte 11. – 12. juni 2012 på Solstrand hotell utenfor Bergen vil understreke viktigheten av et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked som en del av grunnfjellet i det nordiske samarbeidet. Sammen med ansvarlige parter i arbeidslivet legger de nordiske velferdsstater grunnlaget for et fleksibelt og konkurransedyktig arbeidsmarked med lav terskel for omstilling. En viktig forutsetning for å videreutvikle dagens system er å sikre at personer flytter over grensene aldri står uten rimelig sosial eller helsemessig støtte, som følge av at de har benyttet seg av sin rett til å arbeide eller bo i et annet nordisk land. 

En nordisk ekspertgruppe har siden høsten 2010 arbeidet under embets-mannskomitéen for sosial- og helsespørsmål (EK-S) og embetsmanns-komitéen for arbeidslivsspørsmål (EK-A). Gruppen har hatt i oppgave å utrede de grensehindringer personer som beveger seg mellom de nordiske landene støter på når det gjelder arbeidsmarkedet, trygd/pensjon, sosiale tjenester og bistand.

I sin sluttrapport har ekspertgruppen identifisert et nærmere antall grense-hindre og har videre kommet med forslag til hvordan disse hindringene kan løses. Flere av grensehindringene som behandles i rapporten har sammen-heng med EU og EØS-rettslige forhold som ikke bare gjelder mellom de nordiske land, men også i forhold til andre EU/EØS-land og Sveits. Utover å beskrive de konkrete grensehindringer peker også gruppen på viktigheten av å forankre et videre arbeid med sikte på å løse konkrete problemer som kan oppstå når personer flytter mellom de nordiske landene.

Samtidig som man tar høyde for at de nordiske land alle har sin egenart, bunnet i sine egne politiske beslutninger og behov for løsninger, forplikter de nordiske sosial- og helseministre seg til å arbeide videre så vel gjennom en grundig behandling og vurdering av rapporten på nasjonalt nivå, som i arbeidet på overnasjonalt nivå med sikte på å finne konkrete løsninger på grensehindringer. På nordisk nivå ser vi i tillegg til å følge opp rapportens anbefalinger i de eksisterende samarbeids- og styringsorganer, at det også er behov for å arbeide videre med sikte på å få en mer felles definisjon for hva som er en grensehindring og hva er det ikke.

Vi henstiller Sverige som kommende formannskapsland å komme til tilbake med situasjonsrapport av den videre oppfølging på sitt sosial- og helse-ministermøte i 2013.

De nordiske sosial- og helseministrene vil i fellesskap følge anvendelsen av denne nordiske erklæringen og vedta de tiltak som kan være hensiktsmessige og som utviklingen kan gi mulighet for.

Solstrand ved Bergen, 12. juni 2012