Kultur i Norden

Kvinnelig underholder
Photographer
iStock
Alla använder sig av kultur, men det är stor skillnad på vilken sorts kultur och hur mycket. Kulturstatistiken ger bland annat en inblick i hur mycket pengar som läggs på kultur, hur många som arbetar med kultur och hur mycket vi utnyttjar kulturutbudet.

Offentliga utgifter för kultur

I Norden går en relativt stor del av de offentliga utgifterna till kulturverksamhet. Särskilt Island prioriterar stöd till kulturella aktiviteter i samhället, i och med att landet har en hög andel offentliga utgifter i förhållande till bnp. Utvecklingen över tid varierar mycket från land till land, men det finns en övervägande tendens till en relativ ökning av de offentliga kulturutgifterna.

Offentliga utgifter för kultur i procent av bnp

Sysselsättning

Island är också det land som sysselsätter relativt sett flest personer på kulturområdet. Något annat som kännetecknar kulturområdet är en överrepresentation av kvinnor i alla länder.

Sysselsättning på kulturområdet i procent av den totala sysselsättningen

Biobesök

Att gå på bio är fortfarande populärt. Islänningarna satte nordiskt rekord med 3,4 besök per år. Svenskarna ligger i andra änden av skalan med ett snitt på 1,5 besök per invånare.

Biobesök per invånare 2019

Fler fakta om kultur

Den nordiska statistikdatabasen om kultur innehåller uppgifter om antalet bibliotek, utgivna böcker, biografer, teatrar, kulturell sysselsättning och offentliga utgifter för kultur. 

Hos Kulturanalys Norden hittar du analyser och utredningar. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum som kontinuerligt analyserar kulturpolitiska tendenser och effekter i Norden, det vill säga Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Analyserna handlar om kulturfrågor ur olika perspektiv och statistik relaterad till dem.

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. 

Mer information om kultur i det nordiska samarbetet hittar du här