Om Nordiska rådets litteraturpris

Vinnare av Nordiska rådets Litteraturpris 2017
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådets litteraturpris ska medverka till att öka intresset för grannländernas litteratur och språk. Det delas ut tillsammans med Nordiska rådets övriga priser för barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljöarbete.

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som är skrivet på ett av de nordiska språken. Med skönlitteratur avses i detta sammanhang poesi, prosa och dramatik som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Som det framgår av stadgarna för Nordiska rådets litteraturpris, är avsikten med priset att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och att ge erkänsla för enastående konstnärliga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och markera det nordiska samarbetet.

En nordisk kommitté utser prisvinnaren

Den samlade nordiska bedömningskommittén utser litteraturprisets mottagare. Kommittén består av två medlemmar från varje nordiskt land.

En av medlemmarna från Finland ska vara finskspråkig och en svenskspråkig. Medlemmarna i kommittén ska ha goda kunskaper om det egna landets litteratur och i möjligaste mån också om grannländernas litteratur.

Om verk nomineras från Färöarna, Grönland, Åland eller det samiska språkområdet deltar representanter för dessa som tillfälliga medlemmar.

Nationella kommittéer nominerar verken

Medlemmarna och suppleanten från de respektive länderna bildar en nationell bedömningskommitté som nominerar högst två litterära verk. Senast tre veckor före prisutdelningen ska den nordiska bedömningskommittén meddela Nordiska rådets direktör sitt beslut med motivering.

Prisutdelning på Nordiska rådets session

Nordiska rådets litteraturpris utdelas tillsammans med de övriga nordiska priserna inom barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljöarbete vid Nordiska rådets prisutdelning i förbindelse med Nordiska rådets session på hösten. Priset administreras av Nordens Hus i Reykjavik och prissumman är, liksom för de andra priserna, på 300 000 danska kronor (cirka 40 300 euro).