Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

14.06.16 | Nyhet
Poul Nielson
Fotograf
Laura Kotila/Norden.org
De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter. Det föreslår tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson i en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden.

Poul Nielson har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning som på tisdagen överlämnades till Finlands justitie- och arbetsminister Jari Lindström, 2016 års ordförande i Nordiska ministerrådet för arbetsliv. Rapporten innehåller 14 förslag om hur arbetslivet kan utvecklas genom nordiskt samarbete.

Nielson poängterar att det i dag görs mycket för att höja vuxnas kompetens, men att ”mer av samma” inte räcker för att klara de utmaningar som globaliseringen, digitalisering och teknologiutvecklingen för med sig. Kombinationen av en snabb teknologisk utveckling och en gradvis högre pensionsålder ökar ytterligare behovet för nya utbildningsformer.

– För att säkra Nordens konkurrenskraft i framtiden krävs nytänk i utbildningen. Därför skulle det vara ett visionärt beslut att utveckla en gemensam modell för obligatorisk vuxenutbildning, säger Poul Nielson.

Statuslyft för den psykiska arbetsmiljön

Utmaningar i det nordiska arbetslivet är förutom arbetstagarnas utbildning och kompetens även arbetsmiljön, migrationen och jämställdheten. De nordiska länderna bör enligt rapporten i högre grad gå in för gemensamma lösningar på dessa områden och dra nytta av Nordiska ministerrådets samarbete med internationella aktörer och de nordiska arbetsmarknadsorganisationerna.

Den psykiska arbetsmiljön behöver enligt Nielson såväl ett statuslyft som ett forskningsmässigt och juridiskt lyft. Konkret bör de nordiska länderna undersöka möjligheten att harmonisera lagstiftningen inom området så att den psykiska arbetsmiljön juridiskt jämställs med den fysiska.

Rapporten fastslår att Norden i en tid av ett starkt ökat migrationstryck bör hålla liv i den nordiska arbetsmarknadsmodellen grundvärderingar. Det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, och i synnerhet med tanke på invandrarkvinnorna. En snabb introduktion till arbetslivet är en viktig nyckel då det gäller att integrera invandrare och vända migrationen till en positiv resurs. 

Jämställdheten bör enligt rapporten på det hela taget lyftas fram tydligare inom det nordiska arbetslivssamarbetets olika delområden.

För att säkra Nordens konkurrenskraft i framtiden krävs nytänk i utbildningen. Därför skulle det vara ett visionärt beslut att utveckla en gemensam modell för obligatorisk vuxenutbildning

En mer aktiv och enhetlig EU-politik behövs

Poul Nielson ser möjligheter för de nordiska länderna att aktivt skapa en gemensam politik och påverka sakinnehållet i EU-processer, i stället för att som i nuläget närmast reagera på initiativ och regler från EU. Detta sker genom att man ökar förståelsen för den nordiska modellen i dialogen med olika EU-institutioner. 

Trots att det nordiska arbetslivssamarbetet legat i skuggan av EU-frågorna konstaterar Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten att många av de globala aktörerna sneglar mot Norden när de försöker lösa utmaningar på arbetsmarknaderna.

– Vi hoppas att förslagen i rapporten ska ge det nordiska arbetslivssamarbetet en vitamininjektion. Dessa frågor står högt på regeringarnas agenda, säger Høybråten. 

Den politiska behandlingen av rapporten tar under minister Jari Lindströms ledning vid i höst i Nordiska ministerrådet för arbetsliv.

– Av Nielsons rapport framgår tydligt att det nordiska arbetslivet har gemensamma arbetsformer, normer och värderingar. Det är bra att arbetslivet nu i omfattande grad har granskats ur ett nordiskt perspektiv, säger Lindström.

Rapporten Arbetsliv i Norden baserar sig på över hundra diskussioner som Poul Nielson fört med bl.a. ministrar, riksdagsledamöter, tjänstemän, forskare samt arbetsmarknadsorganisationer i hela Norden samt med EU, ILO och OECD. Det är fråga on den tredje stora strategiska genomlysningen på nordiskt plan.

Läs rapporten i sin helhet: