Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på norska.

Fremtidig nordisk utdannelsessamarbeid og toppmøte om forskning

16.11.17 | Nyhet
Ministerrådet for Utdannelse og Forskning (MR-U) holdt mandag den 6. november 2017 sitt andre møte under det norske formannskapet i 2017. Drøftelse om det fremtidige nordiske utdannelsessamarbeidet ble fulgt opp av et toppmøte om forskningssamarbeidet i Norden.

MR-U tok i møtet hull på en diskusjon om det fremtidige nordiske samarbeidet innenfor utdannelsesområdet. Det skjedde på bakgrunn av en rapport, som en høynivågruppe bestående av Aida Hadzialic, tidligere gymnasie – og kunskapslyftsminister (Sverige), Thomas Wilhelmsson, kansler ved Helsingfors Universitet (Finland) samt Petter Skarheim, departementsråd i Kunnskapsdepartementet (Norge) hadde utarbeidet i løpet av 2017. Høynivågruppen presenterte selv sine anbefalinger i møtet i seks punkter under overskriftene: ”Ministermøtene og samarbeidets prosesser, ét utdannelses- og arbeidsmarked i Norden, felles kunnskapsgrunnlag, nordiske digitale plattformer til levering av utdannelse, universitetssamarbeid, innovasjon og forskerutdannelse samt nordisk identitet og dannelse.”MR-U drøftet innledningsvis anbefalingene. Det skal også være en konkret oppfølging på MR-U 01/18 under det svenske formannskap. I forlengelse av MR-U møtet hadde det norske formannskapet invitert lederne for de nordiske forskningsfinansieringsorganer i landene (NordHorcs) samt Færøyene, Grønland og Åland, Nordisk Univeristetssamarbejde (NUS) og NordForsk til et toppmøte om det fremtidige nordiske forskningssamarbeidet.  I drøftelse mellom MR-U, NordHORCS og NUS ble betydningen av det nordiske samarbeidet om forskning i Norden betonet og viktigheten av, at man i Norden i ennå høyere grad arbeider sammen om bl.a. digitalisering, eScience, Open Science og Open Access.Drøftelsene fra toppmøte vil likeledes bli fulgt opp av det svenske formannskapet i 2018.