Videregående utdanning på Island

Framhaldsskólar á Íslandi
På Island finnes det mer enn 30 videregående skoler med et bredt studietilbud. På denne siden finner du generell informasjon om videregående utdanning på Island.

Videregående utdanning på Island

Island har mer enn 30 skoler på videregående nivå. De er spredt over hele landet og har forskjellige benevnelser, for eksempel “flerprogramskole” (fjölbrautaskóli), “gymnasskole” (framhaldsskóli), “lærested” (menntaskóli), “yrkesskole” (iðnskóli) og “yrkesteknisk skole” (verkmenntaskóli). Studiene på videregående nivå er hovedsakelig utformet for elever i alderen 16 til 20 år. 

Skoleåret i den islandske videregående skolen er ni måneder. Registreringsavgift kreves, men varierer fra skole til skole. Elevene står selv for bøker og annet studiemateriell.

De nordiske landene har inngått en rekke avtaler som garanterer at nordiske statsborgere får tilgang til utdanning i hele Norden, og at eksamensbevis fra høyere utdanning godkjennes i alle de nordiske landene. Innenfor det nordiske samarbeidet finnes det dessuten en rekke utdanningsprogrammer som gir muligheter for studenter i hele Norden.

Hva slags videregående utdanning finnes på Island?

Yrkesskole (iðnskóli)

Yrkesrettet opplæring på videregående nivå avsluttes vanligvis med fagprøve (sveinspróf), som gir rett til videre studier med henblikk på å avlegge mesterprøve. I de fleste tilfeller har elevene også mulighet for å ta påbyggingskurs som fører til studenteksamen. Flere videregående skoler tilbyr dessuten kortere utdanning med direkte tilknytning til næringslivet.

Studier som avsluttes med studenteksamen

Studier på videregående nivå avsluttes med studenteksamen i de tilfellene der programmet er ment som forberedelse på høyskolestudier. Studenteksamen avlegges som regel etter tre års studier.

Noen videregående skoler i Storreykjavikområdet gir elevene mulighet til å avlegge studenteksamen på engelsk.

Videregående opplæring for ungdom med særlige behov

Elever med funksjonsnedsettelser skal etter loven få mulighet for få ekspertstøtte. Flere videregående skoler har spesialtilbud og egne programmer eller andre typer utdanningstilbud for elever med funksjonsnedsettelser.

Folkehøyskoler

Det finnes to folkehøyskoler (lýðskólar) på Island: Lýðskólinn á Flateyri og folkehøyskolen LungA i Seyðisfjörður.

Hva må jeg vite før jeg begynner på videregående skole på Island?

Språkundervisning

Det legges vekt på at elever som har et annet morsmål enn islandsk, skal få undervisning i islandsk som andrespråk. Det samme gjelder elever som har bodd lenge i utlandet og derfor har begrensede islandskkunnskaper. Målet er at elever som ikke har islandsk som morsmål, skal få mulighet til å ivareta språkkunnskapene i morsmålet ved å studere det som et valgfritt fag, på distanse eller på annen måte.

Hvis du kommer fra et annet nordisk land og vil gå på videregående skole på Island

De nordiske landene har inngått en avtale som gir nordiske ungdommer adgang til videregående utdanning i alle de nordiske landene. Hovedregelen er derfor at alle som har fullført grunnskolen i et annet nordisk land, kan ta videregående opplæring på Island.

Sykeforsikring ved studier på Island

Elever fra de andre nordiske landene som oppholder seg på Island i hele eller deler av studietiden, kan søke om midlertidig sykeforsikring for det aktuelle tidsrommet. 

Opptak til videregående skole på Island

Søknad til videregående opplæring leveres elektronisk i nettportalen til Menntamálastofnun. Noen videregående skoler har opptak både om våren og på slutten av året, mens andre bare tar imot søknader om våren.

Vil du gå på videregående skole i et annet nordisk land?

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på nettsidene til den enkelte videregående skole samt på nettsidene til Menntamálastofnun.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.