Videregående opplæring i Norge

Students in highschool classroom
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her finner du informasjon om opptak til videregående skole (gymnas), og hvordan denne opplæringen er organisert i Norge.

All ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring i Norge. Videregående opplæring er frivillig og finansieres av fylkeskommunene. Elever fra andre nordiske land kan søke på samme vilkår som norske elever. 

Hvem har rett til å ta videregående opplæring i Norge

Alle elever som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, har rett til å søke videregående opplæring. Dette kalles "ungdomsrett". Elevene har rett til å bli tatt inn til ett av tre utdanningsprogram som de har søkt på Vg1, og to års opplæring innenfor utdanningsprogrammet (tre år for yrkesfag). Du har, dersom du ønsker det , også rett til gjøre ett omvalg. Du vil da få utvidet tid så du kan fullføre opplæringa. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. Du har bare rett til å fullføre videregående opplæring én gang. Når du har fullført et opplæringsløp, har du altså ikke lenger rett til plass i videregående.

Alle som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Dette kalles "voksenrett". Fylkene kan ha ulike regler for søking, inntak og organisering av voksenopplæringen. Ta derfor kontakt med voksenopplæringen i den fylkeskommunen du søker utdanning i.

Er du nordisk borger har du rett til å ta videregående opplæring i et annet nordisk land enn ditt eget, for eksempel i Norge. Dette følger av overenskomsten om nordisk utdanningsfellesskap på videregående nivå, som stadfester at alle de nordiske landene skal anerkjenne hverandres videregående utdanninger. Avtalen sikrer at man som nordisk statsborger kan søke om opptak til en videregående utdanning i et annet nordisk land på lik linje som landets egne borgere.

Hva slags typer videregående opplæringer finnes

Du kan velge mellom studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående. Du velger utdanningsprogram før du skal starte på det første året (Vg1). Det andre og tredje året (Vg2 og Vg3) velger du programområde innen utdanningsprogrammet.

Nordiske elever kan søke seg både til offentlige skoler og friskoler (private videregående skoler med rett til statstilskudd) i Norge. 

Studieforberedende utdanningsprogram 

Studieforberedende utdanningsprogram legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning ved universitet eller høyskole etter at du er ferdig på videregående. Studieforberedende utdanninger er treårige.

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglige utdanningsprogram fører fram til et yrke og gir enten fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du altså muligheten til å gå rett ut i yrkeslivet etter skolen. Opplæringen er som regel organisert som to år i skole og to år i bedrift. Du har også muligheten til å ta påbygging for å få generell studiekompetanse slik at du kan søke høyere utdanning.

Hvordan søker du om opptak til videregående opplæring

Søknadsfristen for ordinært opptak er 1. mars. Vanligvis må du være registrert i det norske folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak. Søknad skjer gjennom søkesiden Vigo. Hvis du ikke har norsk personnummer, må du ta kontakt med Inntakskontoret i fylket der du ønsker å søke.  

Det stilles ingen krav til norskkunnskaper for å kunne søke videregående opplæring i Norge. Har du som elev tidligere bestått et fag tilsvarende et fag i Norge, eller et fag som er likeverdig med eller mer omfattende enn et lignende fag i Norge, kan du få godkjenning for dette som bestått. Du må da søke rektor på skolen i Norge om godkjenning.

Har du som elev gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan du søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norske videregående opplæring. Disse ordningene gjelder for alle utdanningsprogrammene.

For lærlinger som har lærlingeplass i et annet nordisk land, så er disse ikke garantert lærlingeplass i Norge, men må søke på linje med andre, eller finne en lærlingeplass i Norge.

Er du norsk og vil ta videregående opplæring i et annet land i Norden 

Dersom du er norsk statsborger og ønsker å ta hele eller deler av den videregående opplæringen din i et annet nordisk land, kan det gis støtte fra Lånekassen dersom skolen er et godkjent av dem. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.