Guide: Jobba i Finland

Työnhaku ulkomailla
Här hittar du information som du kan behöva om du planerar eller ska börja jobba i Finland.

Den här sidan guidar dig vidare till information om jobbsökning i Finland, om Finlands arbetslöshetsersättningssystem och arbetslöshetskassor, fackföreningar, social trygghet i olika arbetssituationer, sjukdagpenning och rehabilitering, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter samt beskattning av arbete.

Kolla också sidan Guide: Flytta till Finland som innehåller allmänna råd om att flytta till Finland.

Rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du varken uppehålls- eller arbetstillstånd i Finland. Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land eller något annat land finns det vissa villkor. Läs mer på sidan Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland.

När du kommer till Finland för att arbeta är det i regel upp till arbetsgivaren att bedöma behörigheten hos en arbetssökande med utländsk examen, men i vissa yrken krävs ett erkännande av examen och rätten att utöva yrket. Läs mer på sidan Erkännande av utländska examina i Finland.

Frågor som gäller anställningsavtal, kollektivavtal och andra anställningsvillkor hittar du information om på sidan Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland. Information om fackföreningar som bevakar arbetstagarnas rättigheter hittar du på sidan A-kassor och fackförbund i Finland.

Att söka jobb

Du kan söka jobb i Finland på förhand från utlandet eller när du anlänt till landet. Läs mer på sidan Sök jobb i Finland.

Du kan även komma till Finland som arbetslös jobbsökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs det att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i avreselandet i god tid före flytten. Läs mer på sidan om arbetslöshetsersättning i ditt land.

Om du får finsk arbetslöshetsersättning och är intresserad av att åka till ett annat nordiskt land för att söka jobb ska du läsa mer på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsersättningen kallas i Finland för arbetslöshetsdagpenning och den betalas ut från två olika system. Om du blir arbetslös och är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du få grunddagpenning från Folkpensionsanstalten (FPA). Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd. Läs mer på sidorna Finsk arbetslöshetsersättning och A-kassor och fackförbund i Finland.

Social trygghet för arbetstagare

Länkarna nedan leder dig vidare i frågor som gäller social trygghet.

Har du rätt till sociala förmåner?

Om du flyttar till Finland för att arbeta har du normalt rätt till den finska sociala tryggheten från det att du börjar arbeta. Det finns dock flera undantag från denna regel. Läs mer på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av? 

Om du är utstationerad arbetstagare hittar du information på sidan Utstationerade arbetstagare från Finland. Om du är forskare eller stipendiat hittar du information om den sociala tryggheten på sidan Forskare och stipendiater i Finland.

Vilka sociala förmåner får du som anställd?

Information om sociala trygghet, rätten till vårdtjänster, sjukdagpenning och rehabilitering i Finland hittar du på sidorna nedan.

Beskattning

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor i ett annat land kan din inkomst även påverka beskattningen i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet.

Läs mer på sidan Skatt i Finland eller på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.