Guide: Jobba i Finland

Opas: työskentely Suomessa
Fotograf
David Siglin on Unsplash
Här hittar du information som du kan behöva om du planerar eller ska börja jobba i Finland.

Den här sidan guidar dig vidare till information om jobbsökning i Finland, om Finlands arbetslöshetsersättningssystem och arbetslöshetskassor, fackföreningar, social trygghet i olika arbetssituationer, sjukdagpenning och rehabilitering, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter samt beskattning av arbete.

Kolla också sidan Guide: Flytta till Finland som innehåller allmänna råd om att flytta till Finland.

Om du är arbetstagare utsänd från utlandet till Finland gäller inte alla anvisningar på denna sida dig. Läs mer på sidan Utsända arbetstagare till och från Finland.

Arbetsrelaterade tillstånd, rättigheter och skyldigheter i Finland

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du varken uppehålls- eller arbetstillstånd i Finland. Men om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land eller något annat land finns det vissa villkor. Läs mer på sidan Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland.

Om du har en utländsk examen gör arbetsgivaren i de flesta fall en egen bedömning av vilka kvalifikationer din examen ger för jobbet. Men för vissa yrken behöver du erkännande av examen eller rätt att utöva yrket. Läs mer på sidan Auktorisation och erkännande av utländska kvalifikationer i Finland.

Frågor som gäller anställningsavtal, kollektivavtal och andra anställningsvillkor hittar du information om på sidan Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland. Information om fackföreningar som bevakar arbetstagarnas rättigheter hittar du på sidan Fackförbund i Finland.

Sök jobb i Finland

Du kan söka jobb i Finland på förhand från utlandet eller när du anlänt till landet. Läs mer på sidan Sök jobb i Finland.

Du kan även komma till Finland som arbetslös jobbsökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs det att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i avreselandet i god tid före flytten. Läs mer på sidan om arbetslöshetsersättning i ditt land.

Om du får finsk arbetslöshetsersättning och är intresserad av att åka till ett annat nordiskt land för att söka jobb ska du läsa mer på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsförsäkring i Finland

Arbetslöshetsersättningen kallas i Finland för arbetslöshetsdagpenning och den betalas ut från två olika system. Om du blir arbetslös och är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du få grunddagpenning från Folkpensionsanstalten (FPA). Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd. Läs mer på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Social trygghet för arbetstagare i Finland

Länkarna nedan leder dig vidare i frågor som gäller social trygghet.

Har du rätt till sociala förmåner i Finland?

Om du flyttar till Finland för att arbeta har du normalt rätt till den finska sociala tryggheten från det att du börjar arbeta. Det finns dock flera undantag från denna regel. Läs mer på sidan Finsk social trygghet när du bor eller arbetar i Finland. 

Om du är utsänd arbetstagare hittar du information på sidan Utsända arbetstagare till och från Finland. Om du är forskare eller stipendiat hittar du information om den sociala tryggheten på sidan Forskare och stipendiater i Finland.

Vad händer om du blir sjuk som arbetstagare i Finland?

Information om social trygghet, rätten till vårdtjänster, sjukdagpenning och rehabilitering i Finland hittar du på sidorna nedan.

Skatt i Finland

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor i ett annat land kan din inkomst även påverka beskattningen i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet.

Läs mer på sidan Skatt i Finland eller på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.