Om gränshinder i Norden

Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden.

I samband med Nordiska rådets 65:e session i oktober 2013 undertecknade de nordiska statsministrarna en gemensam deklaration om att bekämpa gränshinder i Norden . De är eniga om att arbetet med att bekämpa gränshinder, i syfte att skapa jobb och tillväxt i Norden, är en av det nordiska samarbetets viktigaste utmaningar. Detta gäller inte minst det gemensamma behovet av att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden.

En ny organisation, Gränshinderrådet, med en ny strategi- och handlingsplan, startade den 1 januari 2014.

En gemensam arbetsmarknad

Norden har länge haft en gemensam arbetsmarknad. Genom utbytet av arbetskraft har de nordiska länderna alltsedan 50-talet kunnat utjämna obalansen mellan länder som har hög arbetslöshet respektive haft stora behov av arbetskraft.

Genom den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har de nordiska länderna kunnat hantera konjunktursvängningarna bättre, och därmed utvecklats bättre än annars. Också idag är utväxlingen av arbetskraft av stor betydelse, inte minst i gränsområdena i Norden.

Det nordiska näringslivet

Också det nordiska näringslivet har under det senaste decenniet blivit alltmer integrerat.

De nordiska grannländerna utgör en oproportionerligt stor andel av respektive lands import- och exportmarknad. Enligt undersökningar genomförda de senaste åren har det visat sig att det enskilt största hindret för företag som önskar bedriva verksamhet över de nordiska gränserna är svårigheten att finna relevant information om regelverk med mera i det andra landet. Också flera skatterättsliga frågor har utpekats såsom besvärliga.

Att det nordiska näringslivet ska kunna operera så obehindrat som möjligt över de nordiska gränserna ligger i samtliga inblandade länders intresse. Därför sjösätts det fortlöpande olika projekt för att inventera och försöka lösa gränshinder på näringslivsområdet.

Norden i världen

Samtliga nordiska länder är genom medlemskap i EU eller särskilt avtal genom EES, starkt knutna till den Europeiska Unionen.

Det innebär att Norden, på de flesta områden, utgör en del av EU:s inre marknad. Genom bandet till EU är de nordiska länderna också förpliktigade att följa de olika förordningar och direktiv som utarbetas på Europeiskt plan.

Flera utav dessa handlar om människors rätt att fritt röra sig inom EU/EES och den gemensamma europeiska marknaden. Således samspelar de klassiska nordiska strävandena om ett öppet Norden, och de Europeiska dito.

Målet i båda fallen är att bättre nyttja Nordens, respektive Europas fulla potential genom att minska de barriärer som de politiska gränserna mellan länderna utgör.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.