Om grensehindre i Norden

Det ska være mulig å flytte, pendle, studere og drive næringsvirksomhet over grensene i Norden uten å risikere å havne mellom stoler eller hindres av uklare lover og regler. Et åpent Norden er en fordel for alle parter. Arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden handler om å skape et åpnere Norden.

Arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden er ett av de 14 prosjektene som drives innenfor rammen for de nordiske regjeringenes globaliseringsarbeid. Målsetningen er delvis å fjerne en håndfull grensehindre hvert år, og delvis å forhindre at det oppstår nye hindre som en konsekvens av nasjonal lovgivning.

De siste årene har en mengde forskjellige aktører arbeidet med å gjøre grenseoverskridende aktiviteter enklere gjennom mer lettilgjengelig informasjon og påvirkning. Et åpnere Norden ligger i manges interesse, og det er mange som arbeider for å oppnå et mer grensefritt Norden.

Et felles arbeidsmarked

Norden har lenge hatt et felles arbeidsmarked. Gjennom bytte av arbeidskraft har de nordiske landene helt siden 50-tallet kunnet utjevne ubalansen mellom landene som har høy arbeidsløshet og de som har hatt behov for mer arbeidskraft.

Gjennom det felles nordiske arbeidsmarkedet har de nordiske landene kunnet håndtere konjunktursvingningene bedre, og dermed utviklet seg på en bedre måte. Selv i dag har utvekslingen av arbeidskraft stor betydning, ikke minst i grenseområdene i Norden.

Det nordiske næringslivet

Det nordiske næringslivet har også i det siste tiåret blitt mer integrert.

De nordiske nabolandene utgjøre en uproporsjonalt stor andel av de respektive lands import- og eksportmarked. I henhold til undersøkelser som er blitt gjennomført de siste årene, så har det vist seg at det største enkelthinderet for foretak som ønsker å drive virksomhet over de nordiske grensene er problemene med å finne relevant informasjon om regelverk og lignende i det andre landet. Dessuten har flere skatterettslige spørsmål pekt seg ut som vanskelige.

At det nordiske næringslivet skal kunne operere så uhindret som mulig over de nordiske grensene er i alle de involverte landenes interesse. Derfor sjøsettes det fortløpende ulike prosjekter for å finne og løse grensehindre på næringslivsområdet.

Forskjellige ”matchmaking-events” og messer, kombinert med informasjonsarbeid, gjennomføres for å stimulere og forenkle livet på forskjellige vis for nordiske foretak som ønsker å være aktive over grensene.

Norden i verden

Samtlige nordisk land er gjennom medlemskap i EU eller særskilt avtale gjennom EØS sterkt knyttet til EU.

Det innebærer at Norden, på de fleste områder, utgjør en del av EUs indre marked. Gjennom båndet til EU er de nordiske landene også forpliktet til å følge de forskjellige forordningene og direktivene som utarbeides på europeisk nivå.

Flere av disse handler om menneskers rett til fritt å bevege seg innenfor EU/EØS og det felles europeiske markedet. Slik sett er det et samspill mellom det klassiske nordiske arbeidet for et åpent Norden og det europeiske motstykket.

Målet i begge tilfeller er å utnytte bedre henholdsvis Nordens og Europas fulle potensiale ved å redusere de barrierene som de politiske grensene mellom landene utgjør.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.