Om Nordisk arbetsgrupp för hav och kust

Nordisk arbetsgrupp för hav och kust (NHK) arbetar för att stötta ett hållbart nyttjande av de marina resurserna och begränsa utsläpp av förorenade ämnen och produkter till hav och kust. Gruppens arbete utgår från en förvaltning av haven baserad på ekosystemens bärkraft. Arbetet inkluderar även skydd av havsområden, klimatförändringarnas påverkan på hav och kust samt behovet av klimatanpassning.

NHK:s arbete är kopplat till Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för miljö och klimat, särskilt till kapitel 6 om hav och kust.

För ett hållbart nyttjande av haven, stöttar NHK projekt inriktade på långsiktigt hållbart användande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det kan exempelvis innebära att undersöka påverkan på fisk och havsbottenvegetation från mänsklig aktivitet, till begränsning av invasiva främmande arters spridning. Arbetsgruppen arbetar även med oljepåverkan på marina vatten i Nordiskt klimat och hur oljeutsläpp bäst hanteras. Vi har även finansierat flera undersökningar av plast i haven då dessa utsläpp orsakar problem genom att påverka ett stort antal marina arter och mer än 100 arter av havsfåglar. Eftersom marint avfall per definition är en gränsöverskridande utmaning, är projekten inriktade på fisk- och fågelpopulationer i Norden liksom standardiserade metoder för provtagning.

 

Genom havsplanering, förvaltning av marina resurser och tvärsektoriellt samarbete, ska finansierade projekt av NHK bidra till utveckling av en hållbar blå ekonomi. Det nordiska samarbetet ska verka för ett bindande avtal till FN:s havsrättskonvention för skydd av biologisk mångfald utanför nationell jurisdiktion (BBNJ-processen) samt verka för att bygga upp och dela kunskap om nordiska marina ekosystem. Förhållandet mellan hav och klimat har uppmärksammats i samband med klimatförändringar på havsmiljön. NHK vill främja samarbete och erfarenhetsutbyte av havförsurning i havsförvaltningen samt utveckling av åtgärder för klimatanpassning. NHK:s verksamhet ska bidra med kunskap till nordiska och internationella miljöorgan regionalt och globalt.

 

NHK:s medlemmar består av nordiska experter inom havsförvaltning, marinbiologi och ekotoxikologi. Varje år finansierar NHK ett antal olika projekt inom specifika teman som omfattas av gruppens uppdrag. Ett genomsnittligt år anslår NHK cirka tre miljoner danska kronor till mellan fem och åtta projekt. Om ämnet för ett projekt omfattas av mer än en av Nordiska ministerrådets arbetsgrupper finns möjlighet att få medel från mer än en arbetsgrupp. NHK:s arbete och prioriteringar beskrivs i detalj i de årliga arbetsprogrammen. NHK rapporterar direkt till Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) och Nordiska ämbetsmannakommittén för miljö och klimat (ÄK-MK). När NHK har beslutat om temat för året, uppmuntrar gruppen till ansökan om finansiering för att ta itu med en specifik fråga.