Om Nordisk-baltisk veterinär beredskapsgrupp

Nordisk-baltisk veterinär beredskapsgrupp (N-B VCG) är ett pågående NMDD-projekt som startade 2006. Projektets primära mål är att förbättra samarbetet, kommunikationen och utbytet av information och erfarenheter mellan veterinärmyndigheterna i den nordisk-baltiska regionen när det gäller planering av beredskapen och hantering av allvarliga utbrott av djursjukdomar.

För att uppfylla sina mål har gruppen arrangerat en mängd aktiviteter, bland annat seminarier, expertmöten, workshoppar och simuleringsövningar. Övningarna har omfattat ekonomiskt viktiga exotiska sjukdomar som mul- och klövsjuka, afrikansk svinpest, nilfeber, blåtunga, viral hemorragisk septikemi hos forell samt afrikansk hästpest.

Huvudsakliga aktiviteter 2019

Nordisk-baltiska veterinära beredskapsgruppens program 2019:

  • Ett miniseminarium äger rum den 8–9 maj i Tallinn, Estland. Seminariet kommer att handla om hantering av animaliska biprodukter och andra produkter i samband med utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.
  • En nordisk-baltisk simuleringsövning avseende mul- och klövsjuka. Övningen är planerad att äga rum i höst i Litauen.

Publikationer från N-B VCG 2014–2018

Ordförande för Nordisk-baltisk veterinär beredskapsgrupp 2018–2019

Dr Siri Margrete Løtvedt

Myndigheten för livsmedelstillsyn (Mattilsynet), Norge

E-post: simlo@mattilsynet.no