Nordiskt samarbete för lägre byggkostnader

29.05.18 | Nyhet
Byggeplads i Reykjavik
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Mer harmoniserade byggregler och standarder i Norden kan bidra till lägre byggkostnader. Detta var utgångspunkten då bostadsministrarna från Finland, Island, Norge, Sverige och Åland på tisdagen enades om att stärka harmoniseringssamarbetet mellan de nordiska ländernas myndigheter, igångsätta relevant forskning och stärka de nordiska nätverk inom byggbranschen som stöder en harmonisering.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, som stod värd för bostadsministrarnas möte i Stockholm med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

De årliga meromkostnaderna för nybyggen som kan härledas till nationella skillnader i byggregler beräknas enligt en rapport från Nordisk Innovation ligga mellan 40 och 60 miljoner euro enbart i Sverige. En ökad harmonisering har konstaterats kunna leda till en mer integrerad marknad för arbete och produkter, med kostnadsfördelar för såväl fastighetsägare och byggentreprenörer som för den offentliga sektorn.

Enbart i Sverige finns det enligt Boverkets bedömning behov av ca 600 000 nya bostäder under perioden 2016–2025, och ministrarna ser en stor potential för länderna att röja hinder som begränsar möjligheterna för byggande över gränserna.

Bostadsministrarna ber i deklarationen Nordiska ministerrådet utreda hur harmoniseringsprocessen kan faciliteras, vilket ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten ser som ett naturligt uppdrag.

– Deklarationen ligger i linje med de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest integrerade region. Den understöder också det arbete som redan görs inom ramen för gränshinderrådet, som bland annat arbetar för smidiga skattemässiga förhållanden och gränslösa yrkeskvalifikationer, säger Høybråten, som i juni ska lägga fram en plan för ökad mobilitet mellan länderna i Norden för de nordiska samarbetministrarna.

Byggregler anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Dessutom ska dessa egenskaper bevaras under byggnadens livstid, det vill säga en byggnad måste underhållas. De nordiska ministrarna ser en möjlighet att på sikt samarbeta för att få ner byggnaders koldioxidutsläpp under hela livscykeln, från materialval vid byggtidpunkten till drifts- och underhållsskedet. Att i högre grad beakta hållbara material, såsom trä, i byggandet ligger också i linje med miljömålsättningarna och att stärka konkurrenskraften