Ny nordisk studie: Matbankerna har en stor outnyttjad potential att minska matspillet

06.02.15 | Nyhet
United Against Food Waste Nordic photo competition
En ny studie från Nordiska ministerrådet visar att över tre miljoner måltider serveras från matbanker varje år som är baserade på mat som annars skulle ha gått till spillo.

En ny nordisk studie som finansierats av Nordiska ministerrådet via det nordiska programmet för grön tillväxt visar att tre miljoner måltider baserade på överskott av mat serverades i de nordiska länderna under 2013, trots att det endast finns tre ”officiella” matbanker i regionen.

Undersökningen visade också vikten av lokal omdistribution av mat direkt från detaljhandeln och matproducenterna till välgörenhetsorganisationer.  Medan de tre matbankerna serverade omkring 1,6 miljoner måltider uppskattas det att den direkta omdistributionen bidrog med minst 2–3 gånger så mycket.  

Omdistribution av mat är ett bra exempel på social innovation, där tillgängliga resurser används mer effektivt med både miljöfördelar och sociala fördelar som följd, enligt rapporten:  Food Redistribution in the Nordic Region - Experiences and results from a pilot study.

Första undersökningen genomförd

Det här är den allra första nordiska undersökningen om matdistribution och en av väldigt få systematiska undersökningar om matdistribution i Europa.  Nationella pilotundersökningar har genomförts i Finland, Sverige, Norge och Danmark, som innefattar både matbanker och lokal omdistribution.  

I Europa finns det 257 registrerade matbanker som kopplar samman företag som har överskott på mat med välgörenhetsorganisationer som använder överskott av mat genom att servera måltider till människor som behöver det. Matbanker betraktas juridiskt sett som livsmedelsföretag och måste uppfylla alla krav i enlighet med matsäkerhetsreglerna och lagstiftningsåtgärderna som harmoniserats på EU-nivå.  Den nya undersökningen ger en översikt över hur regleringarna följs i praktiken i de nordiska länderna när det gäller omdistribution av mat.  

Stor potential

Det finns stor underutnyttjad potential inom omdistribution i alla de nordiska länderna, och ett uppföljningsprojekt under Nordiska ministerrådet kommer att titta på detta. Projektet kommer att direkt involvera matbankerna tillsammans med livsmedelssäkerhetsmyndigheter och forskningsinstitut.  

Detta fas II-projekt kommer att fokusera på organisatoriska modeller, utveckling av kvalitetssystem och system för att spåra och registrera mat som omdistribueras, liksom hur reglerna efterlevs i praktiken i varje land i syfte att göra distributionen säker och effektiv.

Projektet med matspillet är en del av de nordiska statsministrarnas initiativ för grön tillväxt, som tittar på sätt att samarbeta över landsgränserna i Norden inom en rad olika områden i syfte att stärka en hållbar utveckling och en grön ekonomi i Norden.

 

Kontaktpersoner för den nordiska undersökningen:

Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning (projektledare omdistributionsstudier): +47 90727977;ojh@ostfoldforskning.no
Ingela Dahlin, Livsmedelsverket i Sverige, Projektsamordnare för projekten inom nordiskt matspill: Ingela.Dahlin@slv.se

Nationella kontakter

Finland:  Kirsi Silvennoinen, LUKE,  + 358 29 5326 540, kirsi.silvennoinen@luke.fi

Sverige:  Åsa Stenmarck, IVL,+46 8 598 56 366 , asa.stenmarck@ivl.se

Danmark: Mads Werge, Plan&Milj;ø,  +45 46 76 24 08, mw@planmiljoe.dk

Norge:  Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning, +47 90727977, ojh@ostfoldforskning.no

Länk till rapporten för nedladdning:  http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-562