Votlendissjóður, The Icelandic Wetland Fund - Island

En dobbeltbekkasin i vandkanten
Fotograf
The Icelandic Wetland Fund
Finansierar återskapande av våtmarker och bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser på Island.

Votlendissjóður har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022.

Det uppskattas att så mycket som två tredjedelar av alla växthusgasutsläpp på Island kommer från utdikade våtmarker och att den totala längden på alla torrläggningsdiken i landet är cirka 34 000 kilometer. Därför är det av väsentlig betydelse att börja restaurera våtmarker så fort som möjligt. Isländska våtmarksfonden, grundad 2018, hjälper markägare, bönder, kommuner och den isländska staten att återupprätta våtmarker som inte används för odling eller skogsbruk genom att finansiera restaureringsprojekt och vid behov bidra med utbildning, personal eller utrustning. Fonden erbjuder även möjlighet att adoptera våtmarker.

Sedan 2018 har fonden restaurerat närmare 300 hektar av våtmarker. Fonden säkerställer att restaureringen görs professionellt, med godkända metoder och under övervakning av specialister från Islands markkonserveringstjänst. Islands våtmarker är viktiga häckningsplatser för många fågelarter och volontärer följer upp de positiva effekterna av våtmarksrestaurering för fåglar och andra vilda djur samt växter i utvalda områden.