Grensehinderrådet får sterkere mandat i krisetider

20.12.21 | Nyhet
Öresundsbron i solnedgång.
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det nordiske Grensehinderrådet får sterkere mandat fra og med 2022. Framover skal rådet blant annet ha mandat til å handle raskere og mer resolutt i krisetider hvis den frie bevegeligheten kommer under press.

Koronapandemien har vist at kriser kan være en utfordring for den frie bevegeligheten i Norden. Pandemien har også vist at Grensehinderrådet kan spille en viktig rolle i arbeidet med å trygge mobiliteten mellom de nordiske landene under kriser.

Det er noe de nordiske samarbeidsministrene vil verne om, og derfor tydeliggjøres Grensehinderrådets rolle i krisetider i mandatet for 2022–2024.

Samarbeid mellom flere aktører

I henhold til det nye mandatet skal Grensehinderrådet på kort varsel samle informasjon og gjøre regjeringene oppmerksomme på mobilitetsproblemer som oppstår i krisetider, samt foreslå løsninger og stå til disposisjon med sin kunnskap når den etterspørres.

Arbeidet skal skje i samarbeid med nordiske og grenseregionale nettverk, blant annet Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden og de grenseregionale informasjonstjenestene, Øresunddirekt, Nordkalottens grensetjeneste og Grensetjänsten Norge-Sverige.  Dessuten styrkes samarbeidet og kontakten med Nordisk råd i grensehinderarbeidet.

Viktig arbeid for visjonen 2030

Det nye mandatet styrker også samarbeidet mellom Grensehinderrådet og de nordiske samarbeidsministrene. Fra og med 2022 skal partene treffes minst en gang per år for å snakke sammen og utveksle informasjon.

– Det er helt avgjørende at arbeidet for den frie bevegeligheten foregår i smidig samarbeid mellom samtlige relevante aktører. Det nye mandatet definerer Grensehinderrådets og andre sentrale aktørers roller i det arbeidet. Alle må jobbe sammen for at vi skal nå målene i vår visjon om å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region i 2030, sier Finlands minister for nordisk samarbeid og likestilling, Thomas Blomqvist, leder for de nordiske samarbeidsministrene i 2021.

Viktig å motarbeide at det oppstår nye hindre

Grensehinderrådet skal framover også sikre barne- og ungdomsperspektivet og funksjonshinderperspektivet ved å invitere representanter fra Ungdommens nordiske råd og Funksjonshinderrådet til sine møter.

– Å rydde unna grensehindre står høyt på den nordiske dagsordenen for å oppnå visjonen vår, men vi står også overfor den utfordringen at nye grensehindre oppstår i forbindelse med ny nasjonal lovgivning og ved implementering av EU/EØS-bestemmelser. I det nye mandatet vårt setter de nordiske samarbeidsministrene også fokus på dette, og det er et viktig signal til landene, sier Vibeke Hammer Madsen, som skal være leder for Grensehinderrådet i 2022.

Grensehinderrådets medlemmer 2022.

Samtidig som det nye mandatet trer i kraft, har også Grensehinderrådets sammensetning for 2022 blitt fastslått. Regjeringene i de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland har valgt følgende medlemmer til rådet for 2022:

Vibeke Hammer Madsen, Norge (leder 2022)

Annette Lind, Danmark

John Johannessen, Færøyene

Kimmo Sasi, Finland

Max Andersson, Åland

Siv Friðleifsdóttir, Island

Sven-Erik Bucht, Sverige

Grønland, velger senere

 

Grensehinderrådet er et politisk nedsatt, men uavhengig organ som har i oppgave å virke for en integrert nordisk region der innbyggerne enkelt kan jobbe, flytte, studere og starte bedrifter på tvers av grensene. Rådet fikk sitt oppdrag av de nordiske regjeringene i 2014.