Sterkere mandat for Grensehinderrådet ga resultater

31.10.18 | Nyhet
Margot Wallström redogör för Gränshinderrådets arbete under 2018.

Margot Wallström redogör för Gränshinderrådets arbete under 2018.

Fotograf
Sara Johannessen

Muligheten til å utnytte hele Norden som arbeids-, studie- og boområde er det innbyggerne verdsetter høyest ved det nordiske samarbeidet.

Grensehinderrådets jobb er å prøve å få regjeringene til å løse hindrene for den fri bevegeligheten som oppstår når myndighetene tolker regler ulikt, eller landenes lover kolliderer.

Fokus på nærings- og arbeidsliv

I forkant av 2018 fikk Grensehinderrådet utvidet mandat av de nordiske samarbeidsministrene. Rådets nasjonale representanter fikk blant annet økt anledning til å innkalle til møter med berørte ministre, myndigheter og departementer som kan bidra til å løse grensehindrene.

I år har hindre for næringslivet og for innbyggere som jobber i andre land, hatt høyeste prioritet i Grensehinderrådets arbeid. Grensehinderrådet har konsentrert seg om å behandle så mange som mulig av hindrene som er prioritert i tidligere mandatperiode. Fasit er 14 behandlede hindre, hvorav 13 er løst og 1 avskrevet som uløselig.

Grensehinder for fiskenæringen revet

Blant annet har tre hindre som gjelder arbeidsledighetsforsikringen, blitt løst gjennom lovendringer i Sverige.

Eva Tarselius Hallgren har vært rådets svenske leder i år.

Utover forbedringene når det gjelder arbeidsløshetskassene, er hun spesielt fornøyd med at regjeringene har løst et hinder som er viktig for svensk fiskeoppdrett, nemlig å muliggjøre import av norsk lakseyngel.

– Ettersom hindre for næringslivet er spesielt prioritert i det nye mandatet vårt, er det ekstra viktig at vi har kunnet fokusere på dette spørsmålet, sier Eva Tarselius Hallgren.

Viktig for innbyggerne

Med det styrkede mandatet i ryggen har Grensehinderrådet kunne presse hardere på regjeringene og jobbe tettere med ministre og nettverk.

Margot Wallström, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene i år, synes at mandatet har gitt resultater.

– Ja, vi har jo faktisk et rekordstort antall løste hindre i år. Det betyr mye for enkeltinnbyggere i de nordiske landene om vi greier dette, ettersom det gjør det lettere å bo og jobbe i et annet nordisk land, sa Margot Wallström.

Her er de 13 grensehindrene som er løst i år:

1. Mulig å bli medlem i svensk arbeidsledighetskasse etter å ha fylt 64 år.

2. Søknad om medlemskap i feil svensk arbeidsledighetskasse har kunnet medføre tapt rett til inntektsrelaterte ytelser.

3. Tidligere krav om å omfattes av ulike lands arbeidsledighetsforsikring uten avbrudd for å ikke risikere lavere dagpenger, er løst gjennom svenske lov- og forordningsendringer.

4. Et mobilt matlokale har ikke hatt tillatelse til å fungere som første ankomstplass for animalske næringsmidler som er importert til Finland.

5. Bekreftelse av foreldreskap for familier med likekjønnede foreldre. Dette har vært et problem når man flytter til FInland og Sverige, men er ennå ikke løst for Sveriges vedkommende.

6. Fjernet krav om å bytte utenlandske førerkort i Danmark.

7. Finske ungdommer kan ha praksis i studietida i et annet nordisk land.

8. Dekking av pasientreise mellom Norge, Finland og Sverige (grensehinderet er imidlertid ikke løst for Sveriges vedkommende).       

9. Rett til førerhund på reise.  

10. Norsk videregående utdanning er tilgjengelig for alle nordiske ungdommer etter fjernet krav om at søkerne skal være folkregistrert i Norge når de søker. 

11. Import av norsk lakseyngel til Sverige er muliggjort.

12. Krav om reisedokument ved flyreise mellom Island og det øvrige Norden er fjernet.

13. Rett til sosialforsikring for tredjelands innbyggere som jobber på forskningsanlegget European Spallation Source, ESS, og bor i Danmark.