Gränshinderrådet får starkare mandat i kristider

20.12.21 | Nyhet
Öresundsbron i solnedgång.
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Det nordiska Gränshinderrådet får starkare mandat från och med 2022. Framöver ska rådet bland annat ha mandat att agera snabbare och mer resolut i kristider om den fria rörligheten kommer under press.

Coronapandemin har visat att kriser kan vara en utmaning för den fria rörligheten i Norden. Pandemin har också visat att Gränshinderrådet kan spela en viktig roll i arbetet med trygga mobiliteten mellan de nordiska länderna vid kriser.

Det är något som de nordiska samarbetsministrarna vill slå vakt om, och därför förtydligas Gränshinderrådets roll i kristider i mandatet för 2022-2024.

Samarbete mellan flera aktörer

Enligt det nya mandatet ska Gränshinderrådet på kort varsel samla information och uppmärksamma regeringarna på mobilitetsproblem som uppstår i kristider, samt föreslå lösningar och stå till förfogande med sin kunskap när så efterfrågas.

Arbetet ska ske i samarbete med nordiska och gränsregionala nätverk, bland annat med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden samt de gränsregionala informationstjänsterna, Øresunddirekt, Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste och Grensetjänsten Norge-Sverige.  Dessutom stärks samarbetet och kontakten med Nordiska rådet i gränshinderarbetet.

Viktigt arbete för visionen 2030

Det nya mandatet stärker också samarbetet mellan Gränshinderrådet och de nordiska samarbetsministrarna. Från och med 2022 ska parterna träffas minst en gång per år för dialog och för att utbyta information.

- Det är helt avgörande att arbetet för den fria rörligheten sker i smidig samverkan mellan samtliga relevanta aktörer. Det nya mandatet definierar Gränshinderrådets och andra centrala aktörers roller i det arbetet. Alla måste jobba tillsammans för att vi ska nå målen i vår vision att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030, säger Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2021.

Viktigt motarbeta att nya hinder uppstår

Gränshinderrådet ska framöver också säkra barn-och ungdomsperspektivet och funktionshinderperspektivet genom att bjuda in representanter från Ungdomens Nordiska råd samt Funktionshinderrådet till sina möten.

- Att undanröja gränshinder står högt på den nordiska dagordning för att uppnå vår vision, men vi står också inför utmaningen att nya gränshinder uppstår i samband med ny nationell lagstiftning och vid tillämpning av EU-/EES-bestämmelser. I vårt nya mandat sätter de nordiska samarbetsministrarna även fokus på detta och det är en viktig signal till länderna, säger Vibeke Hammer Madsen, som kommer att vara Gränshinderrådets ordförande under 2022.

Gränshinderrådets medlemmar 2022

Samtidigt som det nya mandatet träder i kraft har också Gränshinderrådets sammansättning för 2022 slagits fast. Regeringarna i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland har utsett följande medlemmar till rådet för 2022:

Vibeke Hammer Madsen, Norge (ordförande 2022)

Annette Lind, Danmark

John Johannessen, Färöarna

Kimmo Sasi, Finland

Max Andersson, Åland

Siv Friðleifsdóttir, Island

Sven-Erik Bucht, Sverige

Grönland, väljer senare

 

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt men oberoende organ vars uppgift är att verka för en integrerad nordisk region, där invånare enkelt kan arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna. Rådet fick sitt uppdrag av de nordiska regeringarna 2014.