Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region

Landsväg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Den 19 juni 2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om en ny vision för Nordiska ministerrådet. Visionen antogs av statsministrarna den 20 augusti 2019.

Statsministrarna uttryckte tydligt i samband med behandlingen av visionen att allt arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska bidra till att förverkliga visionen. Budgetfördelningen inom samarbetet skall också styras av de strategiska prioriteringarna som är kopplade till visionen.

Det här kommer att innebära en viss omstrukturering av arbetet och dess tyngdpunkter.

För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden inom Nordiska ministerrådets arbete under de kommande fyra åren: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Alla ministerråd och institutioner ska bidra med konkreta insatser och se till att visionen förverkligas. Under hösten 2019 kommer det också ett aktivt förankringsarbete att göras, både i de nordiska länderna, inom Nordiska rådet, och inom civilsamhället och näringslivet i hela Norden. 

Vår vision 2030

Här hittar du visionens tolv mål:

Ett grönt Norden

Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

​2021–24 ska Nordiska ministerrådet fokusera särskilt på att:

 • 1. stärka forskning och utveckling och främjande av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedels- och energiområdet
 • 2. bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande av Nordens natur och hav
 • 3. främja cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar och konkurrenskraftig produktion, hållbara livsmedelssystem samt resurseffektiva och giftfria kretslopp i Norden
 • 4. göra det mycket enklare och mer attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma och miljö- och klimatvänliga val med en gemensam satsning på hållbar konsumtion
 • 5. bidra till en positiv utveckling i det internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.
Ett konkurrenskraftigt Norden

Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, rörlighet och digital integration.

​2021–24 ska Nordiska ministerrådet fokusera särskilt på att

 • 6 .stödja kunskap och innovation och göra det lättare för företag i hela Norden att till fullo utnyttja de utvecklingsmöjligheter som den gröna, tekniska och digitala omställningen och den växande bioekonomin skapar
 • 7. utveckla färdigheter och välfungerande arbetsmarknader som matchar kraven som den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer och som stödjer den fria rörligheten i Norden
 • 8. dra nytta av digitalisering och utbildning för att binda de nordiska länderna ännu närmare varandra.
Ett socialt hållbart Norden

Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och ökat kulturutbyte och stärkt välfärd.

​2021–24 ska Nordiska ministerrådet fokusera särskilt på att:

 • 9. bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla
 • 10. arbeta för att få med alla nordiska medborgare i den gröna omställningen och den digitala utvecklingen, utnyttja potentialen i omställningen samt motverka att klyftorna i samhället ökar på grund av omställningen
 • 11. ge det nordiska civilsamhället, särskilt barn och unga, en starkare röst och delaktighet i det nordiska samarbetet samt öka deras kunskaper om grannländernas språk och kultur
 • 12. upprätthålla tilliten och sammanhållningen i Norden, de gemensamma värderingarna och den nordiska gemenskapen med fokus på kultur, demokrati, jämställdhet, inkludering, icke-diskriminering och yttrandefrihet.