Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

Landsväg
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
19. juni 2019 ble de nordiske samarbeidsministrene enige om en ny visjon for Nordisk ministerråd. Visjonen ble vedtatt av statsministrene 20. august 2019.

Statsministrene uttrykte tydelig i forbindelse med behandlingen av visjonen at alt arbeid som utføres innenfor rammen av Nordisk ministerråd, skal bidra til å realisere visjonen. Budsjettfordelingen innenfor samarbeidet skal også styres av de strategiske prioriteringene som er koblet til visjonen.

Dette kommer til å innebære en viss omstrukturering av arbeidet og tyngdepunktene i det.

For å realisere visjonen vil tre strategiområder i Nordisk ministerråds arbeid bli prioritert de kommende fire årene: et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden.

Alle ministerråd og institusjoner skal bidra med konkrete tiltak og sørge for at visjonen blir realisert. Høsten 2019 vil det også bli gjennomført et aktivt forankringsarbeid, både i de nordiske landene, i Nordisk råd og i sivilsamfunnet og næringslivet i hele Norden. 

Vår visjon 2030

Her finner du visjonens 12 mål:

Et grønt Norden

Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.

​I 2021–24 vil Nordisk ministerråd fokusere spesielt på å:

 • 1. styrke arbeidet med å forske på, utvikle og fremme løsninger som støtter opp under karbonnøytralitet og klimatilpasning, blant annet på transport-, bygg-, mat- og energiområdet.
 • 2. bidra til å sikre biologisk mangfold og bærekraftig bruk av Nordens natur og hav
 • 3. fremme sirkulær og biobasert økonomi, bærekraftig og konkurransedyktig produksjon, bærekraftige matsystemer samt ressurseffektive og giftfrie kretsløp i Norden
 • 4. gjøre det betydelig lettere og mer attraktivt for nordiske forbrukere å prioritere å velge sunt og miljø- og klimavennlig med felles satsing på bærekraftig forbruk
 • 5. bidra til en positiv utvikling i det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet, blant annet ved å fremme nordiske grønne løsninger i resten av verden
Et konkurransedyktig Norden

Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.

​I 2021–24 vil Nordisk ministerråd fokusere spesielt på å:

 • 6. støtte opp om kunnskap og innovasjon og gjøre det enklere for bedrifter i hele Norden å fullt utnytte utviklingsmulighetene den grønne, teknologiske og digitale omstillingen og den voksende bioøkonomien skaper
 • 7. utvikle kompetanse og velfungerende arbeidsmarkeder som imøtekommer kravene den grønne omstillingen og den digitale utviklingen stiller, og som støtter opp under den frie bevegeligheten i Norden
 • 8. utnytte digitalisering og utdanning til å knytte Norden enda tettere sammen
Et sosialt bærekraftig Norden

Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

​I 2021–24 vil Nordisk ministerråd fokusere spesielt på å:

 • 9. bidra til god, likestilt og trygg helse og velferd for alle
 • 10. arbeide for at vi får alle nordiske borgere med på den grønne omstillingen og den digitale utviklingen, utnytte potensialene og motvirke at kløftene i samfunnet vokser som følge av transformasjonen
 • 11. gi de nordiske sivilsamfunnene, og da spesielt barn og unge, en styrket stemme og involvering i det nordiske samarbeidet, og øke deres kjennskap til nabolandenes språk og kultur
 • 12. bevare tilliten og sammenhengskraften i Norden, de felles verdiene og det nordiske fellesskapet med fokus på kultur, demokrati, likestilling, inkludering, ikke-diskriminering og ytringsfrihet