Norden satsar 250 miljoner DKK på ett grönt och digitalt näringsliv

01.09.20 | Nyhet

Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervspolitik.

De nordiska näringsministrarna har godkänt en rad insatser som ska bidra till att få fart på ekonomin efter covid-19 och till ett grönare näringsliv. Initativen stödjer hållbara lösningar, cirkulär ekonomi, digitalisering och innovation. I paketet ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett stort samarbetsprogram som ska underlätta för företag att driva verksamhet på tvärs av Norden, genom att digitala system kopplas ihop.

Initiativen ska underlätta för nordiska företag att verka över gränserna och stödjer visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.Sammanlagt handlar näringsministrarnas paket om åtta konkreta initiativ för åren 2021-2024 till ett värde av 250 miljoner DKK. Ministrarna godkände initiativen på ett digitalt möte den 1 september.

- De åtta initiativ som vi har enats om i dag är ett bra exempel på att klimatåtgärder, grön och digital omställning samt ekonomisk återhämtning efter corona går hand i hand. Initiativen inom bland annat cirkulära och hållbara affärsmodeller, grön transport och digitalisering stärker Nordens position som ledande inom grön innovation och företagande, och bidrar därmed till framtida hållbar tillväxt och nya arbetsplatser, säger Danmarks näringsminister Simon Kollerup, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2020.

Ett grönt och konkurrenskraftigt Norden

Transportsektorn är ett av de områden där näringsministrarna ser en stor potential till ökat samarbete. Ministrarna vill bland annat utarbeta en nordisk grön maritim transportstrategi. Målet är att nordiska lastbilar och fartyg i allt högre grad ska kunna köra med gröna drivmedel.

I ministrarnas paket ingår också satsningar på digitala lösningar inom transportsektorn. Det ska ge ökade möjligheter att utbyta data inom sektorn, som i sin tur ska leda till att lastbilar och fartyg slipper köra med tomma lastrum.

Också inom life science och hälsoteknologi vill näringsministrarna se nya satsningar. I dag tillhör de nordiska företagen i branschen de ledande i världen, men det finns potential för förbättringar. Ett viktigt steg är att göra det möjligt för olika aktörer att på ett säkert sätt dela och få åtgång till hälsodata på tvärs av gränserna i Norden.

Ministrarna vill dessutom stärka Nordens position inom den cirkulära och gröna omställningen med ett initiativ för cirkulära affärsmodeller, data och digitalisering.

Byggsektorn är ett annat område för satsningar. Målet är att byggmaterial i högre grad ska kunna återanvändas och att bostäderna ska bli mer klimatvänliga. Dessutom görs satsningar på en mer hållbar gruvdrift och metallproduktion.

- Näringsministrarnas initiativ är en kraftfull satsning mot en starkare och mer hållbar nordisk region. De utgör viktiga steg i vår strävan att ställa om till ett grönt, cirkulärt och koldioxidneutralt näringsliv helt i linje med vår vision. Det är positivt både för klimatet och våra ekonomier, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Lättare för företag att verka på tvärs av Norden

I ministrarnas paket ingår en fortsatt satsning på Nordic Smart Government (NSG), som är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprogrammen inom näringssektorn de närmaste åren. På mötet godkändes och lanserades en strategisk plan, en så kallad roadmap, för programmet.

Målet med NSG är att göra företagens ekonomiska data tillgängliga och användbara för innovation och tillväxt på ett säkert sätt. Det ska skapa en mer transparent och integrerad region, där det blir lättare for nordiska företag att handla med varandra, rapportera till myndigheterna och utveckla nya digitala lösningar med hjälp av bättre och mer tillgänglig data.

- Med Nordic Smart Government får vi data i realtid om företagen. Det ger företagen en bättre överblick över sin ekonomiska situation och gör det till exempel snabbare och lättare för företagen att få en kreditvärdering av banken för ett lån. Data i realtid gör det lättare för företagen att göra affärer i rätt tid, och skapar också en ökad likviditet på marknaden, till stor nytta för både näringslivet och välfärden, säger Simon Kollerup.

Nordic Smart Government går snart in i nästa fas, där det offentliga och privata ska samarbete nära om att implementera konkreta initiativ. Ett första steg är utvidga användningen av elektroniska fakturor på tvärs i Norden, så att en faktura från Sverige lätt kan bokföras i Danmark.

De åtta initiativ som nu godkändes kommer primärt att drivas framåt av Nordic Innovation, som är en institution under Nordiska Ministerrådet.