Norden satser 250 millioner DKK på et grønt og digitalt næringsliv

01.09.20 | Nyhet

Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervspolitik.

De nordiske næringsministrene har godkjent en rekke tiltak som skal bidra til å få fart på økonomien etter covid-19 og til et grønnere næringsliv. Initiativene støtter bærekraftige løsninger, sirkulær økonomi, digitalisering og innovasjon. I pakken inngår en satsing på Nordic Smart Government, et stort samarbeidsprogram som skal gjøre det lettere for bedrifter å drive virksomhet på tvers av Norden, ved at digitale systemer kobles sammen.

Initiativene skal gjøre det lettere for nordiske bedrifter å drive virksomhet på tvers av grensene og støtter visjonen om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.Til sammen handler næringsministrenes pakke om åtte konkrete initiativer for årene 2021–2024 til en verdi av 250 millioner DKK. Ministrene godkjente initiativene på et digitalt møte 1. september.

– De åtte initiativene vi har blitt enige om i dag, er et godt eksempel på at klimatiltak, grønn og digital omstilling samt økonomisk gjenoppbygging etter korona går hånd i hånd. Initiativene innenfor blant annet sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller, grønn transport og digitalisering styrker Nordens posisjon som ledende innenfor grønn innovasjon og næringsvirksomhet, og bidrar dermed til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i framtida, sier Danmarks næringsminister Simon Kollerup, som er leder for de nordiske næringsministrene i 2020.

Et grønt og konkurransedyktig Norden

Transportsektoren er et av områdene der næringsministrene ser et stort potensial for økt samarbeid. Ministrene vil blant annet utarbeide en nordisk grønn maritim transportstrategi. Målet er at nordiske lastebiler og fartøy i stadig høyere grad skal kunne kjøre med grønt drivstoff.

I ministrenes pakke inngår også satsinger på digitale løsninger innenfor transportsektoren. Det skal gi økte muligheter for å utveksle data innenfor sektoren, noe som i sin tur skal føre til at lastebiler og fartøyer ikke kjører med tomme lasterom.

Også innenfor livsvitenskap og helseteknologi vil næringsministrene se nye satsinger. I dag er de nordiske bedriftene i bransjen blant de ledende i verden, men det er potensial for forbedringer. Et viktig skritt er å gjøre det mulig for ulike aktører å dele og få tilgang til helsedata på tvers av grensene i Norden på en sikker måte.

Ministrene vil dessuten styrke Nordens posisjon innenfor den sirkulære og grønne omstillingen med et initiativ for sirkulære forretningsmodeller, data og digitalisering.

Byggesektoren er et annet område for satsinger. Målet er at byggemateriale i høyere grad skal kunne gjenbrukes, og at boligene skal bli mer klimavennlige. Dessuten gjøres det satsinger på mer bærekraftig gruvedrift og metallproduksjon.

– Næringsministrenes initiativer er en kraftfull satsing i retning av en sterkere og mer bærekraftig nordisk region. De utgjør viktige skritt i vårt arbeid for å omstille til et grønt, sirkulært og karbondioksidnøytralt næringsliv helt på linje med vår visjon. Det er positivt både for klimaet og våre økonomier, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Lettere for bedrifter å drive virksomhet på tvers av Norden

I ministrene pakke inngår en videre satsing på Nordic Smart Government (NSG), som er et av de viktigste nordiske samarbeidsprogrammene innenfor næringssektoren de nærmeste årene. På møtet ble en strategisk plan, et såkalt veikart, for programmet godkjent og lansert.

Målet med NSG er å gjøre bedriftenes økonomiske data tilgjengelige og anvendelige for innovasjon og vekst på en sikker måte. Det skal skape en mer transparent og integrert region der det blir lettere for nordiske bedrifter å handle med hverandre, rapportere til myndighetene og utvikle nye digitale løsninger ved hjelp av bedre og mer tilgjengelige data.

– Med Nordic Smart Government får vi data i sanntid om bedriftene. Det gir bedriftene bedre oversikt over sin økonomiske situasjon og gjør det for eksempel raskere og lettere for bedriftene å få en kredittvurdering av banken for et lån. Data i sanntid gjør det lettere for bedriftene å gjøre forretninger til riktig tid, og skaper også en økt likviditet på markedet, til stor nytte for både næringslivet og velferden, sier Simon Kollerup.

Nordic Smart Government går snart inn i neste fase, der det offentlige og private skal samarbeide nært om å implementere konkrete initiativer. Et første skritt er å utvide bruken av elektroniske fakturaer på tvers i Norden, slik at en faktura fra Sverige lett kan bokføres i Danmark.

De åtte initiativene som nå godkjennes, kommer primært til å drives fram av Nordic Innovation, som er en institusjon under Nordisk ministerråd.