Solvej Balle

Solvej Balle, nominee Nordic Council Literature Prize 2022

Solvej Balle

Fotograf
Sarah Hartvigsen Juncker
Solvej Balle: Om udregning af rumfang I, II og III.Roman. Pelagraf 2020-2021. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2022.

Tiden är ur led i Solvej Balles storstilade prosaverk Om udregning af rumfang (”Om uträkning av omfång”, inte översatt till svenska). Eller som Shakespeare låter Hamlet uttrycka det i den berömda tragedin: Time is out of joint. Solvej Balles huvudperson, Tara Selter, har nämligen ofrivilligt stigit av tiden. I hennes verklighet upprepas den 18 november om och om igen. Plötsligt upplever hon inte längre veckornas, månadernas eller årstidernas växlingar. Personerna omkring henne åldras inte och har svårt att förstå Taras nya och märkvärdiga erfarenhetshorisont, i och med att hennes upplevelser sträcker sig över fler och fler 18 november.

Hittills har tre av totalt sju planerade band om Taras vistelse utanför tiden utkommit. De tre första banden utgör dock en tätt sammanhängande enhet, som med varje band utvidgas på nya och oförutsägbara sätt. Genom dessa hopas de många skeva, enskilda dagarna långsamt och lagrar sig som ensamma och tillsvidare ojämförbara erfarenheter i hennes medvetande. Band tre av Solvej Balles ambitiösa projekt inleds exempelvis med dag 1144. Här får Tara Selter sällskap av Henry Dale, som likaså är fången i den 18 november. Tidigare, i de föregående banden, har hon befunnit sig allena i tidens oordning, men denna ”tidsslinga” kan alltså delas med andra människor. Tillsammans utforskar Tara och Henry nu slingans möjligheter samt dess eventuella anslutning till den allmänna tiden igen. För Taras vidkommande medför det historiska undersökningar och filosofiska reflektioner. Tara är bland annat intresserad av Romarriket, dess uppkomst och dess förfall, eftersom hon däri ser en parallell till den nuvarande västvärldens tendenser till förfall.

”Jeg var landet i historiens store beholder. Den var fuld af ting. Det var ikke fortællinger om fortiden. Det var fortiden, når den slap fri og svimlede sig gennem århundrederne og landede for fødderne af os. Hvis jeg begyndte at beskæftige mig med begyndelse og slutning, intriger og store bedrifter, årsag og virkning, vindere og tabere, stødte jeg mod kanten og kunne ikke komme videre. Jeg interesserede mig for sko, skibe og voks til forsegling af breve. For bygningerne, stokværket ud mod vejen. Jeg interesserede mig ikke for krigens udfald, men for knapperne på soldatens uniform.” (53)

Verkets grepp är således att låta berättaren, Tara Selter, befinna sig på en plats i världshistorien där tiden hopar sig i ting och platser, ja, en berättelse i rum framom tid, utan att det kan förklaras varför och hur, och därigenom låter Solvej Balle läsaren återuppleva (sam)tiden och dess inbördes konkurrerande perspektiv. Det är väl det som stor litteratur ofta kan; nämligen lära oss att se världen och varandra på nytt med nya ögon. Eller i varje fall att se och förstå nutiden som en gemensam angelägenhet, medan vi var och en lever separat i vår egen ”bubbla”. Det är så man tänker när Henrik Nordbrandt skriver att året har 16 månader och avslutar dikten med ”november, november, november, november.” Eller det man upplever när Mary Shelley i Frankenstein monstruöst låter oss se världen via sitt människoskapade och hypersensitiva monster.

Som en dansk kritiker så vackert beskrev det, så består Solvej Balles prosafiktion av en lyssnande text. ”At læse hende […] er som at blive kærtegnet af sproget selv.” Och även om projektet enligt utsago tog sin början med lösa idéer redan på 1990-talet, och hon har använt mer än 20 år på att tänka ut sitt romanprojekt, så känns det inte out of joint här och nu år 2022. Snarare tvärtom, efter en period med overkliga inbrott i våra kollektiva liv i form av nedstängningar av samhället, där nya, hittills okända parallellvärldar har uppstått. Solvej Balle levererar med Om udregning af rumfang ett mästerverk i tiden inom genren spekulativ fiktion.

Solvej Balle är född 1962 och debuterade med Lyrefugl 1986. Hon skrev senare ett av den danska litteraturens mest lovprisade verk på 1990-talet, Ifølge loven (1993; Enligt lagens bokstav: fyra berättelser som människan, Trevi 1994, övers. Nenne Runsten). Men därefter har det bara varit få böcker: En konstteoretisk bok Det umuliges kunst 2005, en politisk hågkomstessä Frydendal og andre gidsler 2008 samt två kortprosaverk Hvis og , som utkom samtidigt 2013 (Kvartetten &, eller, om, så, Opulens förlag 2018, övers. Jonas Rasmussen). Om udregning af rumfang är Solvej Balles stora comeback, inte bara till dansk eller nordisk skönlitteratur, utan till europeisk skönlitteratur.